print logo

Leder: Nye forskergrupper ved UV

Tirsdag 23. november behandlet Rådet for forskningssaker søknader om stimuleringsmidler til forskergrupper. I denne artikkelen kan du lese mer om resultatet.

Foto: Privat

Forskergruppenes formål

Hensikten med de fakultære forskergruppene er å styrke kvaliteten i og omfanget av forskningen innenfor rammene som faglige prioriteringer og strategisk plan setter, ved å:

  • skape plattform for styrket publisering,
  • skape plattform for eksternt finansiert forskning og for eksternt forskningssamarbeid,
  • styrke forskningssamarbeidet på fakultetet,
  • legge til rette for systematisk forskningsledelse,
  • skape attraktive og fruktbare fagmiljøer for seniorforskere og rekrutter (masterstudenter, doktorgradskandidater, post.doc.)

Søknadsprosessen

Innen søknadsfristen den 1. oktober 2010 forelå det 17 søknader om midler på nivå 1, 2 og 3. To av gruppene ønsket å bli vurdert som spissforskningsmiljø (nivå 1), og endelig beslutning om dette vil bli tatt i fakultetsstyremøtet fredag 10. desember. Når det gjelder de øvrige gruppene, har Rådet gitt sin anbefaling til dekanen. Alle gruppene har sendt inn søknader i tråd med de fakultære retningslinjene.

De vedtatte retningslinjene for fakultære forskergrupper ligger til grunn for vurderingene. Retningslinjene er justert og kan nå finnes på nettsiden om organisering av forksergrupper. Rådet har i særlig grad vurdert hvor robuste forskergruppene er med hensyn til seniorkompetanse og omfanget av forskningsaktivitet i gruppen. I tillegg er gruppenes publiseringsprofil vektlagt. Med basis i FRIDA er det foretatt en analyse som tallfester tellende publikasjoner og graden av internasjonale publikasjoner for hver gruppe. Få grupper nådde opp til publiseringskravene som var satt i forkant, og Rådet vil derfor foreta en ny vurdering av de vedtatte retningslinjene i januar 2011.

Utfallet av behandlingen

Dekanen har nå truffet vedtak i saken, og følgende grupper etableres/ støttes som henholdsvis nivå 2 og nivå 3 grupper:

Nivå 2

Nivå 3

Øvrige

To grupper fylte ikke kriteriene for å bli etablert som nivå 3 gruppe på fakultetet, men disse to gruppene er viktige fagmiljøer for masterstudentene. Dekanen ønsker derfor å gi dem stimuleringsmidler på kr. 50.000 for 2011 og oppfordrer dem til å styrke forskningsandelen på seniornivå i gruppen og utvikle en plan for økt publisering.

Avslutningsvis

Søknadene dokumenterer at det er betydelig vitalitet, evne til koordinering og gjennomføringsevne i fakultetets forskningsmiljøer. Det samlede søknadsbildet lover godt for utviklingen av forskningen ved fakultetet. UV har til nå hatt noe lavere publiseringsvolum enn andre fakulteteter, men vi mener at etableringen av forskergrupper kan bringe oss i retning av mer robuste, produktive og internasjonalt orienterte forskningsmiljøer som dermed også vil øke forutsetningene for å realisere ekstern forskningsfinansiering. Takk til alle som har lagt innsats i søknadsarbeidet og lykke til med den videre utviklingen av forskergruppene!
 

Emneord: Leder, Forskning Av Jorunn Møller, prodekan for forskning
Publisert 6. des. 2010 09:49 - Sist endret 21. sep. 2011 17:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere