print logo

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Fakultetsstyrets rolle

Styret utøver sitt ansvar med utgangspunkt i vedtak fattet i universitetsstyret samt interne strategiprosesser ved fakultetet - innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. Dekanen leder styret og forbereder sammen med fakultetsdirektøren sakene som behandles. Møter i fakultetsstyret er normalt åpne, jfr. forretningsorden for styrer ved UiO. Styret kan lukke møtet i spesielle saker, eksempelvis ved behandling av personalsaker eller andre saker som er unntatt offentlighet.

For mer utfyllende informasjon om styrets rolle vises det til fakultetets administrasjonsreglement og til normalreglene for fakulteter ved UiO (se lenker i høyre marg).

Styrets sammensetning

Det sittende styret er valgt for perioden 1.1.2013 - 31.12.2016.

 

Rolle

Medlemmer Varamedlemmer
Dekanat
(2+1)
Prof. Berit Karseth 
Dekan, Styreleder
 
  Førsteaman. Eli Ottesen
Prodekan (studier)
 
  Prof. Monica Melby-Lervåg
Forskningsdekan  (observatør)
 
 
Fast vit.
ansatte (2)
Prof. Andreas Lund 1. Prof. Kamil Øzerk
2. Prof. Monika Nerland
3. Forsker Astrid Roe
4. Prof. Bjørn Stensaker
  Prof. Sol Halaas Lyster
 
Midl. vit.
ansatte (1)
Postdoktor Øystein Gilje 1. Stip. Maike Luimes
2. Stip. Ellen Brinchmann
 
Tekn./adm.
ansatte (1)
Seniorkons. Toril Eggen
  1. F.kons. Marte Holhjem (permisjon)
  2. Avd.leder Sigurd Hasle
  3. Seniorkons. Emil Hasle (permisjon)
  4. Seniorrådgiver Eva Kristin Narvhus
 
Studenter (3) Celestina da Silva 1. Truls Aarseth
2.
3.
4.
  Odd Vegar Paulsen
  Magne V. Strømmen
 
 Eksterne (2) Prof. Ulf P. Lundgren
Uppsala Universitet
1. Tone Mørk, StatPed
2. Agnete Vabø, NIFU
  Per Aahlin
Utd.forbundet

 

Publisert 9. nov. 2010 08:53 - Sist endret 29. sep. 2014 14:08