print logo

Avslutning: Innlevering, bedømmelse, disputas

Informasjon ved avslutningen av et doktorgradsarbeid.

Før innleveringen

Sett deg godt inn i hvilke krav Forskriften for ph.d / Forskriften for dr. philos stiller til en avhandling. Det er nok også klokt  å se gjennom Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader godkjent av Det akademiske kollegium 08.04.97. Spesielt kan avsnittet 3.2 - Bedømmelsen av avhandlingen være relevant fordi denne veiledningen også vil være retningsgivende for bedømmelseskomiteens arbeide. Er du tatt opp på det veiledede doktorgradsprogrammet har du sikkert også hatt mange drøftelser med din veileder, gjennomført midtveisevaluering og eventuelt sluttseminar i regi av den enheten du er knyttet til. Det er altså mange gode råd og mye god veildening som gis før du kommer så langt at avhandlingen er klar for innlevering. Fakultetet har ikke egne retingslinjer for lay-out av avhandlingen annet enn at denne skal være klar,tydelig og lesbart. En godkjent avhandling skal for graden ph.d. trykkes i fakultetets egen skriftserie. Fakultetet har inngått egen avtale med Unipub. Unipub har utviklet egne anbefalinger for lay-out.

For graden ph.d.

Kandidater som har vært gjennom fakultetets doktorgradsprogram eller fremdeles er innenfor perioden, kan søke om å få doktorgradsarbeide sitt bedømt for graden ph.d. Før du kan levere søknad om å få avhandlingen bedømt for graden, skal du ha gjennomført opplæringsdelen og fått denne godkjent ved din enhet.

 

Innlevering av søknad

Ved innlevering av en avhandling med anmodning om bedømmelse for doktorgrad, er det viktig å passe på følgende:

For ph.d.-graden:
Når arbeidet med opplæringsdelen er avsluttet og bekreftet godkjent, og avhandlingen er klar, sendes en enkel søknad med anmodning om å få avhandlingen vurdert for doktorgraden.  Søknaden stiles og sendes til fakultetet., dvs :

Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Postboks 1161 Blindern, 0317 OSLO

Søknaden skal inneholde navn på veileder(e), og instituttets bekreftelse på gjennomført opplæringsdel (kursprogram) med synliggjøring av de ulike kursene. Fakultetet vil ikke oppnevne beømmelseskomite før det foreligger en bekreftelse for fullført kursprogram fra relevant enhet.

For graden dr.philos.:
Søknad om å få fremstille seg for dr.philos-graden stiles og sendes/leveres til fakultetet ved adresse

Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Postboks 1161 Blindern 0317 OSLO

For begge gradene gjelder:
Søknaden skal også inneholde:

  • Navn, adresse, telefon (for ev. kontakter)
  • Tittel på avhandling samt informasjon om avhandlingen er en monografi eller er artikkelbasert
  • Oversikt over ev. delarbeider; hvor og når de er publisert
  • Eventuelle medforfattererklæringer dersom kandidaten har levert inn fellesarbeider med andre forfattere. Erklæring skal klart tydeliggjøre fra medforfatterne hvem som har bidratt med hva i arbeidene
  • Bekreftet kopi av mastergrad/hovedfagsgrad
  • Et kortfattet sammendrag av avhandlingen på engelsk og norsk (elektronisk og i papirversjon). Det skal innen en ramme på maksimum 25 linjer (med Times 12 pkt) inneholde en omtale av:

           a. hvilket fagområde avhandlingen er skrevet innenfor

           b. hvilke problemstillinger/hypoteser avhandlingen arbeider med

           c. hvilke(n) metode og data som er benyttet

           d. viktige konklusjoner og funn som står sentralt i forskningsresultatet

           e. kan funnene eksemplifiseres med nytteverdi?

           f. hvor arbeidet er utført

Søknaden skal også inneholde andre opplysninger, f.eks. om arbeidet er levert inn for bedømmelse tidligere, noen ord om hva arbeidet dreier seg om og forholdet til masteroppgaven/hovedoppgaven dersom avhandlingen er en videreføring av denne. Kandidatene skal ikke komme med forslag til bedømmelseskomité.

Sammen med søknaden skal det følge 5 trykte eksemplarer av avhandlingen, og avhandlingen skal også vedlegges søknaden i elektronisk versjon (minnepinne eller som pdf).

Kandidaten må selv sørge for opptrykket av avhandlingen. Rekvisisjonen blir oversendt fra fakultetets secretariat sammen med informasjon om at avhandlingen er klar for disputas.

Dersom to kandidater leverer et fellesarbeid, skal det legges ved en erklæring om hvilke deler av avhandlingen hver av kandidatene har ansvaret for. For ytterligere informasjon, se fakultetets prosedyrer og råd.

Ingen angrefrist

En kandidat kan ikke trekke tilbake en avhandling som er innlevert til bedømmelse, og i utgangspunktet heller ikke foreta endringer i avhandlingen. Kandidaten kan imidlertid før det trykkes i flere eksemplarer når denne er klar for disputas, foreta mindre rettelser av redaksjonell art (layout, retting av trykkfeil, strykninger mv). Det kan ikke foretas endringer av substansiell art. Det forutsettes at kandidaten sender inn en egen oversikt ("errataliste") over alle rettelsene til fakultetet, sammen med mangfoldiggjøringen av avhandlingen i det reglementerte antall eksemplarer, når avhandlingen er godkjent som verdig for disputas. Denne erratalisten skal legges inn som vedlegg i avhandlingen. Erratalisten bør ikke være lang.  Se også fakultetets prosedyrer og råd. ved avslutningen av et doktorgradsarbeid.

Som konskevens av det som presiseres ovenfor, skal avhandlingen som presenters for disputas være den versjonen bedømmelseskomiteen har fått oversendt.

Oppnevning av bedømmelseskomité

Umiddelbart etter at du har levert avhandlingen sender fakultetet en anmodning til relevant enhet om at det skal fremmes begrunnet forslag til bedømmelseskomité. Så fort enheten har kommet frem til et forslag til bedømmelseskomité, sender de forslaget til fakultetet, med kopi til deg. Du har så en frist på en uke til å komme med eventuelle merknader til komitésammensetningen.Enhetens forslag skal godkjennes av dekanen, før fakultetet sender ut oppnevningsbrev til komitemedlemmene, med kopi til deg. Enheten bør ikke bruke mer enn fire uker i sitt arbeid med å fremme begrunnet forslag til fakultetet.

Komiteen skal såfremt mulig være sammensatt slik at begge kjønn er representert, og det skal begrunnes særskilt dersom dette ikke lar seg gjøre. Krav til komiteens sammensetning og kompetanse for øvrig går fram av forskriften for graden. Dersom ingen av de tre medlemmene av bedømmelseskomiteen er ansatt ved fakultetet, skal instituttet fremme forslag om en intern, faglig koordinator i tillegg.

Fakultetet skal oppnevne en habil og kompetent bedømmelseskomité. Medlemmer av bedømmelseskomiteen skal normalt ikke kan ha utgitt felles arbeider med kandidatens veiledere tidligere. Hvert medlem av bedømmelseskomiteen skal derfor levere en habilitetserklæring, der dette bekreftes.

 

Hvor lang tid tar bedømmelsen?

Bedømmelsekomiteen skal legge en plan for arbeidet sitt. Komiteens innstilling skal normalt foreligge innen 3 måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen. I forbindelse med ferier tar bedømmelsen lengre tid. Dersom du ikke har hørt noe 3 1/2 måneder etter komitéoppnevning, kan du kontakte Fakultetets sekretariat for å høre om arbeidet snart er ferdig. Komiteen skal ikke kontaktes direkte.

 

Når innstillingen foreligger

Bedømmelseskomiteen sender innstillingen til fakultetet, der den skal godkjennes av dekanen dersom innstillingen er enstemmig og positiv. Etter at dekanen har godkjent innstillingen, sender fakultetet informasjon om dette til deg sammen med innstillingen. Du får da oppgitt en frist for å levere merknader til innstillingen. Bedømmelseskomiteen kan enten anbefale at avhandlingen godkjennes for disputas, eller at den underkjennes.

 

Prøveforelesning og disputas (doktorgradsprøven)

Finner komiteen avhandlingen verdig til å forsvare for doktorgraden, skal ph.d.-kandidaten straks forberede seg på gjennomføringen av prøveforelesning og disputas. Tidspunkt for prøveforelesning og disputas blir oppgitt av fakultetet.

Errataliste. Når det gjelder forberedelser for opptrykk av avhandlingen til disputas, har kandidaten anledning til å gjøre mindre rettinger av formell art i arbeidet. Disse skal foreligge i form av en egen oversikt ("errataliste") som skal følge de eksemplarer av arbeidet som leveres fakultetet. Hvis du er i tvil om hva som kan rettes opp, tar du kontakt med fakultetets sekretariat.

Prøveforelesningen skal prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover eller i forlengelse av avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon. Det skal kun være én prøveforelesning, tittel fastsettes av bedømmelseskomiteen og blir meddelt deg 10 virkedager før disputasen.

Disputasen er et åpent arrangement der kandidaten offentlig forsvarer den ferdige doktorgradsavhandlingen.Ved UV-fakultetet er det første ordinære opponent som redegjør for hensikten med, og resultatene av, den vitenskapelige undersøkelsen under disputasen. Disputasen ledes av dekan eller en stedfortreder for dekan.

Disputasleder har en spesiell rolle og oppgaver i forkant av og i forbindelse med gjennomføring av dagen,

Fakultetet har utarbeidet en veiledning om avslutningen av et doktorgradsarbeid som kan være nyttig å lese for hele prosessen fra du er klar for å levere ditt doktorgradsarbeid og til gjennomføring av doktorgradsmiddag.

 

Kreering

Når fakultetet har godkjent opplæringsdel, avhandling, prøveforelesning og disputas, kreeres doktoranden til doctor av Universitetsstyret. Dette markeres med en seremoni som vanligvis finner sted i universitetets Gamle festsal.

Kreeringen finner sted fire ganger i året, vanligvis i mars, juni, september og desember. Den sentrale seksjon for forskningsadministrasjon ser til at de kommende doctores får invitasjon til seremonien. For mer informasjon, les de sentrale nettsider om doktorgradskreering.
 

Publisert 15. sep. 2010 15:17 - Sist endret 23. feb. 2015 19:58