print logo

Ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap

Fakultetets doktorgradsprogram tilbyr i dag studieretningene pedagogikk, spesialpedagogikk, fagdidaktikk, læring og IKT.

Formål

Ph.d.-programmet har som formål å videreutvikle kandidatens kvalifikasjoner for forskning og for annet arbeid innenfor områder hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Det legges vekt på både faglig fordypning og bredde i den vitenskapelige skolering. Kandidatene skal ved gjennomført program ha innsikt i og beherske sentrale vitenskapsteoretiske og forskningsetiske problemstillinger, og beherske fagområdets forskningsmetoder og deres relevans. De skal kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder i forsknings- og utviklingsprosjekter, kunne bidra til utvikling av nye teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og vurdere disse kritisk.

Kandidaten skal kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forsknings- og utviklingsoppgaver og gjøre forskning på internasjonalt nivå. De skal være i stand til å analysere komplekse faglige spørsmål og utfordre den etablerte kunnskapen på området. Videre skal de kunne veilede andre i forsknings og utviklingsarbeid, kunne delta i og bidra til å videreutvikle egne forskningsmiljøer samt formidle eget fag på en konstruktiv måte både faglig og mot allmennheten.

Normert tid

Forskerutdanningen er normert til et tre års arbeide med et større forskningsarbeid, teoretisk og metodisk, som er knyttet til en vitenskapelig avhandling normert til 2,5 år. Kursdelen i programmet normert til 30 studiepoeng.

Forankring

Plattformen for ph.d.-utdanningen ble vedtatt av UiOs styre 24. april 2012 og angir mål og prinsipper for videreutviklingen av ph.d.-utdanningen. Plattformen skal bidra til at UiO oppnår målet om å være blant Europas mest attraktive forskerutdanningsinstitusjoner innen 2020. Forskerutdanningen skal kjennetegnes ved at kandidatene tar ansvar for egen faglige, profesjonelle og personlige utvikling, og er:

  • forankret i et forskningsmiljø av tilstrekkelig kvalitet og størrelse
  • i samspill med andre forskningsområder
  • i en internasjonal/global kontekst
  • i relasjoner til relevante samfunnssektorer og – institusjoner

For realisering av plattformens uttalte målsetting er følgende prinsipper lagt til grunn:

1. Ph.d.-utdanningen skal bidra til kreative, selvstendige og kritisk tenkende kandidater

2. Ph.d.-utdanningen ved UiO skal legge til rette for at kandidatene utvikler en sterk faglig og personlig integritet gjennom kjennskap til og kompetent bruk av det forskningsetiske regelverket

3. Ph.d.-utdanningen skal gi grunnlaget for faglig, profesjonell og personlig utvikling gjennom forskning. Kandidatens utvikling er ikke knyttet til forskningsprosessen alene. Samspillet mellom forskning og personlig utvikling bidrar til at hver enkelt kandidat oppnår en unik kompetanse innenfor sitt fagfelt

4. Ph.d.-utdanningen skal speile og bidra til forskningsmessig mangfold. Med vitenskapelig kvalitet som fellesnevner, skal ph.d.-utdanningen legge til rette for at den enkelte kandidat får muligheten til å utvikle seg innenfor ulike teoretiske og metodiske rammer og faglige kontekster

5. Forskningsmiljøet som kandidaten er tilknyttet, herunder samspillet med veileder og andre yngre og erfarne forskere, er den viktigste arena for kandidatens utvikling av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. Strukturerte kurs, seminarer, workshops og møter, gjerne i bredere, tverrfaglig kontekst, utgjør et viktig supplement

6. Ph.d.-utdanningen bør være like godt egnet for kandidater som søker stilling med store krav til metodiske og analytiske ferdigheter i industri og næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner som for kandidater som søker seg en karriere innen forskning og undervisning

7. Ph.d.-utdanningen skal gjenspeile at forskning inngår i en kunnskapsøkonomi der forskning og innovasjon er internasjonal og tverrfaglig, og i økende grad tverrsektoriell

 

UiOs ambisjoner formulert gjennom plattformen, er på linje med det de fremste forskerutdanningsinstitusjonene i Europa arbeider for. Innen rammen av ERA og bygd på Salzburgprinsippene, vedtok EU-kommisjonen i november 2011 sju prinsipper for innovativ doktorgradsutdanning:

1. Fremragende forskning (Research Excellence)

2. Attraktive arbeidsforhold (Attractive institutional Environment)

3. Interdisiplinaritet (Interdisciplinary Research Options)

4. Eksponering for eksternt arbeidsliv (Exposure to industry and other relevant employment sectors)

5. Internasjonal nettverksbygging (International networking)

6. Overførbare ferdigheter (Transferable skills)

7. Kvalitetssikring av programtilbudet (Quality assurance)

Publisert 26. sep. 2010 15:31 - Sist endret 4. feb. 2015 09:44