print logo

Ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap

Fakultetets doktorgradsprogram tilbyr i dag studieretningene pedagogikk, spesialpedagogikk, fagdidaktikk, læring og IKT.

Formål

Ph.d.-programmet har som formål å videreutvikle kandidatens kvalifikasjoner for forskning og for annet arbeid innenfor områder hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Det legges vekt på både faglig fordypning og bredde i den vitenskapelige skolering. Kandidatene skal ved gjennomført program ha innsikt i og beherske sentrale vitenskapsteoretiske og forskningsetiske problemstillinger, og beherske fagområdets forskningsmetoder og deres relevans. De skal kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder i forsknings- og utviklingsprosjekter, kunne bidra til utvikling av nye teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og vurdere disse kritisk.

Kandidaten skal kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forsknings- og utviklingsoppgaver og gjøre forskning på internasjonalt nivå. De skal være i stand til å analysere komplekse faglige spørsmål og utfordre den etablerte kunnskapen på området. Videre skal de kunne veilede andre i forsknings og utviklingsarbeid, kunne delta i og bidra til å videreutvikle egne forskningsmiljøer samt formidle eget fag på en konstruktiv måte både faglig og mot allmennheten.

Normert tid

Forskerutdanningen er normert til et tre års arbeide med et større forskningsarbeid, teoretisk og metodisk, som er knyttet til en vitenskapelig avhandling normert til 2,5 år. Kursdelen i programmet normert til 30 studiepoeng.

 

Publisert 26. sep. 2010 15:31 - Sist endret 17. jan. 2013 18:39