print logo

Søknad og opptak

Opptak på fakultetets ph.d.- program kan skje enten ved ansettelse i en stipendiatstilling ved UV-fakultetet hvor man også blir vurdert i forhold til kriterier for opptak på doktorgradsprogrammet, eller ved søknad om opptak med ekstern finansiering.

Søker du opptak på doktorgradsprogrammet med ekstern finansiering, må du forholde deg til fakultetets to søknadsfrister, 1. april og 1. oktober, med opptak fra henholdsvis 1.august samme år og 1. januar året etter.

Grunnlag for opptak

Det er tre kriterier som må være oppfylt for å kunne søke opptak på doktorgradsprogrammet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Dersom søknaden ikke innfrir de formelle kravene, vil ikke søknaden bli behandlet. De tre sentrale kriteriene er:

 A. Det kreves at kandidaten har eksamen av høyere grad (mastergrad i pedagogikk/spesialpedagogikk, utdanningsledelse, mastergrad fra Lektorprogrammet (LP)) eller embetseksamen av høyere grad (cand.paed., cand.paed.spec., cand.ed., cand.polit. med hovedfag i pedagogikk/sosialpedagogikk, fagdidaktisk hovedfag (for eksempel cand.scient., cand.philol.) eller embetseksamen i relevant fag eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå. Søkere med annen bakgrunn enn fagområder forvaltet ved fakultetet, må vise faglig rele­vans og forutsetning for faget i søknad/prosjektplan. Den tidligere utdanningen skal være av høy kvalitet (jf. nedre grense etter karakterskalaen ved UiO: karakteren B).

B. I tillegg til krav om omfang og kvalitet av tidligere utdanning, skal det leveres en prosjektbeskrivelse som en del av vurdering for opptak.  I prosjektbeskrivelsen (mellom 5 - 10 sider) skal søker redegjøre for problemstilling, metodevalg og framdriftsplan for prosjektet. Søker skal vise at vedkmmende er innlest i det aktuelle problemfeltet og behersker dets viktigste problemstillinger. Det forusettes altså at planen er god og at prosjektet er gjennomførbart på normert tid. Det er utarbeidet råd om hva som skal med i en prosjektbeskrivelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at eventuelle nødvendige kostnader knyttet til gjennomføringen, eksempelvis knyttet til datainnsamling, skal fremgå klart som ressursbehov.

C.  Søker må dokumentere finansiering gjennom hele opptaksperioden på tre til fire år. Det er ikke nødvendig med endelig bekreftet finansiering før omlag tre måneder etter søknadsfristen. Søkeren må vise til hvilke grep som er tatt og når finansieringsbeslutningen vil bli gjort. Finansiering av forskerutdanningen kan enten være en tilsetting i stipendiatstilling ved UV-fakultetet eller med ekstern finansiering fra andre utdanningsinstitusjoner i sektoren, eventuelt finansieringsstøtte fra andre offentlige instanser, avtaler med egen arbeidsgiver eller frivillige organsisasjoner. Det er også mulig å søke finansiering gjennom Kvoteprogrammet. UV-fakultetet aksepterer ikke privat finansiering som grunnlag for opptak på ph.d.-programmet. Det er viktig å merke seg at en søknad som ikke kan vise til en innsendt søknad om finansiering i netto tre år når søknaden om opptak leveres, vil bli avvist uten faglig vurdering.

Selv om søkeren er funnet kvalifisert på grunnlag av faglig bakgrunn og prosjektbeskrivelse, må han trekke seg fra et ev. tilbud om plass på programmet dersom ikke finansieringen går i orden. Opptak på programmet forutsetter en akseptabel finansiering. Søker kan selvfølgelig søke på nytt ved en senere anledning

 

Søknad om opptak på grunnlag av ekstern finansiering

Søker man opptak med ekstern firnansiering, må man forholde seg til fakultetets to søknadsfrister satt til 1. april og 1. oktober hvert år. Søkere må dokumentere minimum 100% finansiering av forskningstid  over tre år, eventuelt 75% finansiering av forskningstid over fire år eller 60 % finansiering over fem år.

Søknadene blir vurdert av fagkomiteer utgått av Programrådet for forskerutdanning sammen med vitenskapelige ansatte ved relevant enhet ut fra prosjektbeskrivelse og faglig bakgrunn. Fagkomiteenes vurderinger legges fram for Programrådet for forskerutdanning. Endelig vedtak om opptak fattes av fakultetet.

Fakultetet må vurdere kvalifiserte søkere opp mot det antall kandidater man har kapasitet til å ta opp på doktorgradsprogrammet hvert år.

 

Søknad om stipendiatstilling

Stipendiatstillinger lyses ut når stillinger blir ledige gjennom hele året. Slike stipendiatstillinger annonseres bl.a. på fakultetets og universitetets nettsider i tillegg til å lyses ut internasjonalt.

Søkere til stipendiatstilling vurderers av en fagkomite, og etter at fagkomiteen har foretatt sin vurdering og utvalgte søkere har vært gjennom intervju, går prosessen videre til innstillings- og tilsettingskomiteen. Man følger ordinær tilsettingspraksis. Ved fakultetet er det mest vanlig med en tilsettingsperiode på fire år. Forskerutdanningsperioden er normert til tre år. En fireårs tilsetting som stipendiat betyr at en person også tilsettes for å utøve arbeidsoppgaver ved fakultetet tilsvarende et år. Les mer om det å være stipendiat ved UV her.

 

Veileder

Søkeren sender inn søknad uten formell tilknytning til veileder og uten godkjenning fra en veileder. Personer som får opptak tildeles veileder ved den aktuelle enhet. Veileder skal normalt være ansatt ved fakultetet. Opptak på ph.d.-programmet forutsetter at fakultetet har veiledningskompetanse og -kapasitet på det felt søkeren vil skrive sin avhandling innenfor. Alle kandidater tatt opp på doktorgradsprogrammet skal normalt tildeles to veiledere. Les mer om veiledning her.

Når avtaleperioden er over, har ikke kandidaten lenger samme tilknytning til doktorgradsprogrammet og har ikke veiledningsressurser til rådighet.

 

Opptaksvedtak

Før opptaksvedtaket er endelig formelt, skal det inngås skriftlig avtale om opptak og veiledning, samt eventuelt avtale med ekstern institusjon om finansiering. Avtalen om opptak og veiledning bør være inngått innen fire uker etter oppstart på doktorgradsprogrammet. Avtalen skal bl.a. angi tema for avhandlingen, avtaleperiode, finansieringsplan, veiledningsforhold, arbeidssted og opplæringsdel. Avtalen skal bidra til å sikre kandidatens, veileders, fakultetets og enhetens ansvar, rettigheter og plikter i tillegg til plikter til en eventuell ekstern finansiør.

Avtalen og opptaksbrevet synliggjør den perioden man har opptak på dokorgradsprogrammet, dvs. fra dato og til dato. For fakultetets stipendiater er opptaksperioden tilsvarende  stipendiatstillingens varighet. For kandidater med ekstern finansiering, er opptaksperioden tilsvarende finansieringsperioden,  som er minimum 100% forskningstid over 3 år (normert tid). 
 

Hva skjer når opptaksperioden er over?

Når opptaksperioden med eventuelle forlengelser er ute, opphører automatisk dine formelle rettigheter som kandidat på ph.d.-programmet. Som kandidat kan du søke om forlenget tid på programmet, dersom du kan dokumentere rimelig progresjon (gjennom fremdriftsrapporteringer og bekreftelse fra veileder) og viser til en realistisk plan for avslutting av forskerutdannelsen din.

Avgjørelsen om forlenget opptak på programmet tas av fakultetet i samråd med det instituttet du har vært knyttet til. Du kan uavhengig av om opptaksperioden er ute, søke om å bli bedømt for ph.d.-graden. I opptaksbrevet går det tydelig fram den perioden du er knyttet til programmet. Det er ikke kapasitet til å tilskrive kandidater når opptaksperioden er ute. Kandidater som i egenskap av tiltredelse til stipendiatstilling ved fakultetet også er tatt opp på program, er knyttet til program i tilsettingsperioden.

Ditt opptak på ph.d.--programmet kan avsluttes før avtalt tid, enten etter initiativ fra deg (frivillig avslutning) eller som følge av manglende progresjon, brudd på etiske retningslinjer med mer. For mer informasjon om avslutning før avtalt tid se, Forskrift for ph.d.-graden, § 5.4.

Publisert 15. sep. 2010 15:14 - Sist endret 19. mai. 2015 17:15