Masteroppgaver

Masteroppgaver skrevet av masterstudenter som har deltatt i forskergruppens prosjekter:

 

2015

 • Stenling, Sunniva & Helvik, Sunniva: "Statistisk læring og arbeidsminnefunksjon hos barn med språkvansker. En studie av sammenhengen mellom språkferdigheter, arbeidsminnefunksjon og evne til visuell statistisk læring"
 • Opphus, Bente: "Statistisk læring og oppmerksomhet hos barn med spesifikke språkvansker"
 • Ryen-Færden, Trine & Halsos, Anna: "Statistisk læring hos barn med hørselshemming"

 

2014

 • Galaasen, Marte M.: Ordkunnskapens betydning for leseforståelsen: Kan ordkunnskap bidra til å forklare forskjeller i leseforståelse hos svake ordavkodere på 3. trinn?

 

2013

 • Blandehoel, Sissel E.: "Sammenhengen mellom mors utdanningsnivå og norske barns leseforståelse i 4. klasse"
 • Brekkan, Synnøve Aahjem: "Leseforståelse hos barn med avkodingsvansker: Betydningen av ordforråd og morfologisk bevissthet : En kvantitativ undersøkelse av barn i 4. klasse>"
 • Holmstrøm, Ingrid : "Fonologisk bevissthet og staveferdigheter : En kvantitativ studie av sammenhengen mellom fonologisk bevissthet i førskolealder og staveferdigheter i tredjeklasse
 • Røe-Indregård, Hanne: "Utvidende samtaler mellom barn i alderen 5-6 år og førskolelærere"
 • Sommer, Ellen Aagaard: "Å gi ungene ord : En kvalitativ studie om hvordan førskolelærere arbeider med, og formidler sin kompetanse om språkstimulering".
 • Sørby: Kristine: "Morfologisk bevissthet og avkoding i 2. og 3. klasse. Betydningen av morfologisk bevissthet for elever med svake avkodingsferdigheter"
 • Thorbecke-Nilsen, Vigdis Vad: "Forholdet mellom morfologiske ferdigheter og leseforståelse"

 

2012

 • Engvoldsen, Marte: "Betydningen av mors utdannelse og barnets vokabular for lesing - En kvantitativ undersøkelse om norske tredjeklassingers leseferdigheter"
 • Espegard, Therese: "Sosioøkonomisk bakgrunn og leseferdigheter - En kvantitativ undersøkelse av sammenhengen mellom sosioøkonomisk bakgrunn og leseferdigheter på 3. trinn"
 • Hasle, Siri: "Forskjeller mellom minoritetsspråklige og majoritetsspråklige barns ordforråd og avkodingsferdigheter - En studie i ordforrådets betydning for avkodningsferdigheter hos 1.klassinger i Norge".
 • Kløven, Maria: "Sammenhengen mellom vokabular og leseforståelse på 3.trinn"
 • Målerud, Anette, Ultvedt: "På hvilken måte kan ordavkoding og lytteforståelse forklare norske 3.klassingers leseforståelse?"

 

2011

 • Berntsen, Line: "Inkludering av barn med Down syndrom i barneskolen - En kvantitativ undersøkelse av sammenhengen mellom inkludering og språkferdigheter".
 • Bjerkelund, Anne Mette: "Forholdet mellom reseptivt og ekspressivt ordforråd - En studie av ordforrådet hos femåringer med enspårklig og tospråklig bakgrunn".
 • Fedog, Lene Jensen og Madeleine Johanson: "Leseferdigheter og psykososial fungering - En studie av sammenhengen mellom leseferdigheter og psykososial fungering".
 • Frang, Helga: "Den tidlige ordavkodingen - Fonologisk bevissthet og vokabulars betydning for ordavkodingen".
 • Gjærum, Laila og Kristin Åmodt: "Betydningen av ordavkoding og vokabular for utvikling av leseforståelse".
 • Hoem, Kristin og Jorunn Amalie Paulsen: "Kjønnsforskjeller, leseforståelse og underliggende ferdigheter"
 • Meling, Miriam: "Tospråklighet og vokabular - En kvantitaiv undersøkelse av språkmiljøets betydning for vokabular hos tospråklige førskolebarn".
 • Nipe, Christina Ottersen: "Ekspressiv og reseptiv språkutvikling hos 4 åringer med cochleaimplantat - Hvilken sammenheng kan man finne mellom ekspressivt og reseptivt språk hos bilateralt cochleaimplanterte 4 åringer?"
 • Nøstvik, Sandra Charlotte: "Down syndrom og grammatikkforståelse - en kvantitativ studie av sammenhengen mellom grammatikkforståelse og auditivt korttidsminne hos norske åtteåringer med Down syndrom".

 

2010

 • Brinchmann, Ellen Irén: "Betydningen av vokabular og fonologisk bevissthet for utvikling av morfologisk bevissthet".
 • Dahl, Christina Hveding: "Setningsminne hos 5-og 6-åringer - Sammenhengen mellom språkferdigheter og setningsminne: Er setningsminne årsak eller virkning i denne relasjonen?"
 • Desmot, Natalie Gwenaelle: "Vokabular hos norske 7-åringer med Down syndrom - Kjennetegn i det ekspressive og impressive vokabularet".
 • Fjell, Ingvild: "Prediksjon av leseferdigheter - Den relative styrken til rimbevissthet og fonembevissthet".
 • Holmelin, Tone: "Bruk av individuell plan i habilitering av barn med cochleaimplantat - en kartlegging av foreldres erfaring".
 • Marøy, Gunhild Rustan: "Forholdet mellom morfologisk kompetanse og ordavkoding - En kvantitativ studie av hvordan morfologisk bevissthet og kunnskap kan påvirke ordavkoding fir barn på 1.trinn".
 • Nyborg, Ingvild Nyborg og Tiril Sørum: "Tidlige leseferdigheter hos førsteklassinger - en studie av seksåringers leseferdigheter og underliggende talespråklige faktorer som påvirker leseferdigheter".
 • Sundal, Ingvild: "Reseptiv språkutvikling hod cochleaimplanterte barn dei to første åra etter implantasjon".
 • Vestøl, Stine Yun: "Når den ene tvillingen ikke hører - en studie av språkferdigheter hos to tvillingpar hvor den ene har bilateral cochleaimplantat".

 

2009

 • Berdal, Stig: "Gjenfortelling som redskap i kartleggingen av førskolebarns språkferdigheter - En undersøkelse av fireåringers prestasjoner på den narrative testen Bus Story, med særlig henblikk på sammenhenger med ordforråd og grammatiske ferdigheter".
 • Flakk, Astrid Charlotte: "Ekspressive språkferdigheter hos barn med bilateralt cochleaimplantat - En kartlegging og sammenligning av den ekspressive språkutviklingen hos barn med tilgang til tidlig hørsel via cochleaimplantater".
 • Haugen, Jorunn Anita: " Utvikling av fonembevissthet i førskolealder - en kvantitativ empirisk studie av hvordan vokabular og rimbevissthet i fireårsalder predikerer fonembevissthet i femårsalder".
 • Haugen, Marita: Trisomi 21 og språkferdighet  - Ekspressivt og reseptivt vokabular hos barn med Down syndrom".
 • Hjetland, Hanne Næss og Tine B. Johansen: " Kjønnsforskjeller innen språkutvikling? - En studie av kjønnsforskjeller innenfor barns tale- og skriftspråkferdigheter i fire- og femårsalderen". Se omtale av oppgaven hos Kilden - Informasjonssenter for kjønnsforskning (Forskningsrådet).
 • Rasmussen, Jeanette Ustad: "Barn med cochleaimplantat i samspill med voksne/pedagoger i barnehagen - En beskrivelse av kommunikasjonsferdigheter hos barn med cochleaimplantat".
 • Rege, Hilde Lowell: "Forholdet mellom minne, fonologisk bevissthet og vokabular - En longitudinell studie av barns utvikling fra 4 til 5 år".
 • Straume, Hilde Ryli: "Vokabular og vokabularutvikling - En longitudinell studie om hjemmemiljøets betydning for vokabularutvikling fra fire til fem år".
 • Smestad, Trude Treider: "Leseferdighet og vokabular hos barn med Down syndrom - Sammenheng mellom leseferdighet og reseptivt vokabular".
 • Thorbjørnsen, Kristin Rogde: "Tidlige prediktorer for bokstavkunnskap - Predikasjon av bokstavkunnskap hos 5-åringer"

 

2008

 • Bjørvik, Astrid-Tine: "En fortelling blir til - En studie av fireåringers fortellerkompetanse".
 • Døvle, Camilla: "Grammatikk og vokabular - Grammatikk og vokabular hos norske fireåringer".
 • Haakanes, Bente: "Grammatiske ferdigheter hos norske fireåringer".
 • Henriksen, Liv Elin: "Aspekter ved spårket i fireårsalderen - En kartlegging av samspillet mellom språkforståelse, hukommelse og språklyder, og norske fireåringers kompetanse i de språklige komponentene".
 • Karlsen, Jannicke: "Narrativ produksjon hos fireåringer"
 • Kleven, Linn Sjøvik: "Språk- og sosioemosjonelle vansker - En studie av sammenhenger mellom språk og sosioemosjonelle faktorer hos norske 4-åringer".
 • Nordeide, Ingvill: "Reliabilitet ved bruk av Renfrew Bus Story test".
 • Pettersen, Mathilde: "Korttidsminne og fonologisk bevissthet hos fireåringer - Korttidsminne og fonologisk bevissthet i relasjon til tidlig leseutvikling".
 • Schaanning, Anne Lise Kjønnø: "Barns språk  - Fonolgisk bevissthet og bokstavkunnskap hos fireåringer".
 • Skjåk, Oline: "Ordforråd og fonologi - forholdet mellom ordforråd og fonologisk bevissthet".
 • Skaale, Malena Sirisiy: "Fonologisk bevissthet og arbeidsminne - En undersøkelse om fireåringers fonologiske bevissthet og dens sammenheng med arbeidsminnet".
 • Vøyne, Jannicke: "Barn, atferd og emosjoner - hvilke sammenhenger er det mellom fireåringers språklige utvikling og deres emosjonelle- og atferdsmessige utvikling?"
Publisert 23. sep. 2016 14:05 - Sist endret 27. sep. 2016 10:07