Adopsjon, migrasjon og kommunikasjon

Det flerkulturelle Norge er en realitet som angår det spesialpedagogiske fagområdet. Forskergruppens fokus vil være innvandrere og utenlandsadopterte barn og unge som har særlige behov for tilrettelagt opplæring i familien, i barnehage og på skolen.

I Norge dag finnes det i dag innvandrere fra over 200 forskjellige land, og i Oslo har ca. 40 % av grunnskoleelevene språklig minoritetsbakgrunn. En spesiell form for innvandring er adopsjon til Norge fortrinnsvis fra land i Asia, Latin Amerika og Afrika. Slik virksomhet startet på slutten av 1960-tallet, og det finnes i dag ca. 20000 utenlandsadopterte barn og unge i Norge. Selv om det har vært en nedgang i utenlandsadopsjoner de siste årene, kommer det i dag flere barn med særlige behov.

Det flerkulturelle Norge er en realitet som angår det spesialpedagogiske fagområdet. Forskergruppen vil ha fokus på innvandrere og utenlandsadopterte barn og unge som har særlige behov for tilrettelagt opplæring i familien, barnehagen og skolen. For å kunne møte utfordringene i disse gruppene, trengs det kompetanse innenfor områder som kommunikasjon og språkutvikling, læring og sosial utvikling, identitet og etnisitet.

Kommunikasjon er viktig i all mellommenneskelig og pedagogisk virksomhet, og byr på særlige utfordringer når den går på tvers av språklige og kulturelle grenser. Forskergruppen er opptatt av kommunikasjon i flere sammenhenger, særlig interkulturell kommunikasjon og lærer-elev dialoger (barn-pedagog dialoger). Kommunikasjon mellom lærer og elev er en viktig del av virksomhet i skolen, og kvaliteten på denne kommunikasjonen er avgjørende for kvaliteten på elev-lærer relasjonen, for selve opplæringskvaliteten og for vurdering for læring.

Publisert 8. des. 2014 14:16 - Sist endret 9. jan. 2015 14:55