Tilrettelegging for læring og arbeid med psykososiale vansker

Forskning indikerer at hensyn til inkludering og mangfold er utfordrende å forene i praksis. Det er et klart behov for mer kunnskap på feltet, spesielt når det gjelder hvordan personer med særlige behov ivaretas gjennom både det ordinære pedagogiske tilbudet og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, og gjennom både ordinær opplæring og spesialundervisning i skolen.

Kunnskapsbehovet gjelder blant annet ledelsens rolle på dette området, lærerrollen og betydningen av planleggingen og samarbeid om opplæringen.

En særlig utfordring er knyttet til å forbedre læringstilbud, opplæringskvalitet og læringsmiljø for personer med psykososiale vansker. Læringskontekstuelle atferdsvansker blir uttrykt over et bredt spekter fra utagering til sosial tilbaketrekning.

Forskning viser at både elever og lærere forstyrres av uro. Dette reduserer elevenes mulighet til faglig og sosial utvikling og lærere hindres i å gjennomføre undervisning. Forskergruppen vil bidra med komparativ forskning som vil kunne frambringe ny kunnskap om forklaringer på problemet og forbedringspotensialer i forholdet mellom psykososiale vansker og læring. Det vil også være en oppgave å få innsikt i kompetanser på forskjellige former for psykososiale vansker, hvordan de kan identifiseres tidlig, og hvordan de kan representere forskjellige hindre og utfordringer for læring. Et aktuelt forskningsspørsmål er også hvordan tilrettelegging av elevenes psykososiale læringsmiljø kan ha betydning for deres mestring og læring i et livsløpsperspektiv.

Publisert 8. des. 2014 14:16 - Sist endret 9. jan. 2015 14:51