Stimuleringsmidler for frikjøp - fakultære retningslinjer

Fakultetet ønsker å gjennomføre et 2-årig forsøk knyttet til egen Open Access-politikk. Det er utarbeidet retningslinjer. Disse vil i første omgang gjelde for 2014 og 2015.Resultat fra 2014 og 2015 vil være grunnlag for evaluering i 2016. Ordningen fortsetter gjennom 2016 og 2017.

Bakgrunn

Universitetsstyret ved UiO vedtok 6. desember 2011 en Open Access-politikk for fagfellevurderte artikler, der man med virkning fra 4. juli 2013 pålegger alle nyansatte en plikt til å avlevere en «post-print»-versjon av fremtidige, vitenskapelige artikler til det institusjonelle vitenarkivet (DuO).

I fakultetets årsplan 2014 – 2016 står følgende under tiltak 1-2 som milepæl:

01.02.2014: Utarbeide fakultær strategi og rutiner knyttet til frikjøp av artikler som ledd i fakultetets "Open Access" satsning.

Det ble videre satt av midler til formålet på fakultetets fellesbudsjett for 2014.

Hensikten med tiltaket er å motivere ansatte til å følge opp UiOs politikk på dette området. Målet er at flere, både forskere internasjonalt og allmenheten generelt, vil få tilgang til og kunne dra nytte av vår forskning. Dette er også i tråd med fakultetets nylig vedtatte kommunikasjonsstrategi, der formidling av forskningsresultater til allmennhet og profesjonelle brukere er prioritert.

Det er en utfordring at det i dag er få «open access» tidsskrifter som er godkjente publiseringskanaler for det utdanningsvitenskapelige fagfeltet. I tillegg vil mange også foretrekke å publisere i tidsskrifter som blir hyppig sitert, og få av disse innenfor vårt fagområde er «open access» tidsskrifter. Stimuleringsmidlene åpner for en mulighet til å frikjøpe artikler direkte fra tidsskriftet og slik at forskeren legger ut artikkelen på nett på egne sider, åpent i UiOs vitenarkiv DUO og i det nasjonale forskningsdokumentasjons-systemet Cristin. Stimuleringsmidlene skal anvendes for frikjøp av tidsskriftartikler publisert på nivå 2 (i det nasjonalt tellekantsystemet) i internasjonale publikasjoner og skrevet av vitenskapelige ansatte ved fakultetet.

 

Hvordan søke frikjøp

 

 

 

Publisert 28. mars 2014 17:21 - Sist endret 20. mars 2017 17:11