English version of this page

Flerspråklige ungdommer som skrivere på skolen og i fritiden

Prosjektet er en lingvistisk etnografi i en innføringsklasse for ungdommer som har bodd i Norge i kort tid, som setter søkelyset på flerspråklige elever som skrivere på skolen og i fritiden.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mål

Det overordnede målet er å få mer kunnskap om nyankomne ungdommer som skrivere på skolen og i fritiden.

Skriving forstås som transspråklige literacy-praksiser (Canagarajah, 2013) der prefikset trans- beveger oss bort fra en forståelse av språk som avgrenset, stabilt system, mens literacy som ‘praksiser’ vektlegger individets bruk av språk situert i en sosial, politisk og historisk kontekst (Barton, 2007). En slik forståelse av literacy framhever med andre ord den flerspråklige skriverens aktørskap i samspill med rådende diskurser i ulike skriverom (spaces).

Forskningsdesign

Studien er designet som et feltarbeid gjennom et skoleår (september til juni), med en intensiv periode (september til desember) og en mer fokusert periode (januar til juni). Det benyttes lingvistisk etnografiske metoder for innsamling, nærmere bestemt deltakende observasjon, intervju, lydopptak og innsamling av elevtekster skrevet på skolen og i fritiden. I analysene letes det etter gjennomgående mønstre der lingvistisk etnografiske perspektiver kombineres med kritisk diskursanalyse.

Finansiering

Prosjektet er et treårig postdoktorprosjekt (2015–2018) finansiert av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo.

Formidling

Mediasaker og video om prosjektet.

 

 

Publisert 25. apr. 2016 14:50 - Sist endret 18. juli 2017 13:11