English version of this page

Kvalitetssikring av nasjonale prøver

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet jobber Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) med kvalitetssikting av nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk. Oppdraget omfatter også kartleggingsprøver i lesing og regning, samt prøver som er under utvikling: Karakterstøttende prøver i samfunnsfag og naturfag, kartleggingsprøver i grunnleggende digitale ferdigheter, utvalgsprøver i skriving.

Om prosjektet

De ulike prøvene har ulike formål spesifisert av de tilhørende rammeverkene, og et viktig prinsipp for kvalitetssikringen er å vurdere og overvåke kvaliteten til prøvene ut i fra prøvenes formål.

Sikring av prøvenes kvalitet

Kvalitetssikringen består i

  • å bistå i arbeidet med rammeverk
  • å overse at testutviklingen lever opp til kravene som beskrives i rammeverkene og andre dokumenter
  • å bidra med råd om hvordan prøvene kan utvikles videre

EKVA gir også faglige råd om utforming og innhold i veiledninger og rapporter til skoleeierne, skolene og lærerne. Kvalitetssikringen for prøvene som EKVA selv har ansvaret for å utvikle, gjøres av andre miljøer.

Metode for måling av endring

EKVA har gjennom prosjektet også ansvar for metodeutvikling for å måle endringer over tid i de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk.

 

Publisert 23. apr. 2013 10:36 - Sist endret 23. apr. 2018 13:02