Kvalitetssikring av nasjonale prøver

Prosjektet er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Om prosjektet

I tillegg til de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk, finnes det kartleggingsprøver i lesing og regning. En rekke andre prøver er også under utvikling: Karakterstøttende prøver i samfunnsfag og naturfag, kartleggingsprøver i grunnleggende digitale ferdigheter, utvalgsprøver i skriving. EKVA har ansvaret for å kvalitetssikre disse prøvene. De ulike prøvene har ulike formål spesifisert av sine respektive rammeverk, og et viktig prinsipp for kvalitetssikringen er å vurdere og monitorere kvaliteten til prøvene ut fra prøvenes formål. Denne kvalitetssikringen består i å bistå i arbeidet med rammeverk, overse at testutviklingen lever opp til kravene som beskrives i disse rammeverkene og andre dokumenter, og bidra med forslag og råd om hvordan prøvene kan utvikles videre. Vi gir også faglige råd om utforming og innhold i veiledninger og rapporter til skoleeierne, skolene og lærerne. Kvalitetssikringen for de prøvene som EKVA selv har ansvaret for å utvikle, gjøres av andre miljøer.

I tillegg har vi gjennom dette prosjektet også ansvar for metodeutvikling knyttet til å utvikle måling av endringer over tid i de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk.

 

Publisert 23. apr. 2013 10:36 - Sist endret 19. okt. 2017 13:34