Frokostmøte om forskning på utdanning for bærekraftig utvikling

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer til et frokostmøte for ansatte på Det utdanningsvitenskapelige fakultet og andre interesserte i forbindelse med lanseringen av en ny SIG (Spesiell Interesse Gruppe) på tvers av andre forskergrupper (på UV) om forskning i forbindelse med utdanning for bærekraftig utvikling.

Tema for møtet er: THE CHALLENGE OF SUSTAINABILITY IN EDUCATIONAL RESEARCH.

Innlegg vil bli holdt av Dekan på UV, professor Sten R. Ludviksen, professor Torill Strand (IPED) og professor Marianne Ødegaard (ILS). Møtet ledes av førsteamanuensis Elin Sæter (ILS).

Målet for SIG’en er å samle forskere ved UV-fakultetet som har utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) som en del av sin forskningsinteresse.

Vi er interessert i spørsmål som:

  • Hva kan bærekraftig utvikling bety for forståelsen av pedagogiske fenomener som læring og danning?
  • Hvordan forholder pedagogisk forskning og utdanningsforskning på bærekraftig utvikling seg til politiske og normative føringer?
  • Hva er viktige kompetanser for bærekraftig utvikling? Hvordan henger de sammen med verdier, identitet og muligheter for deltakelse?
  • Hvordan kan undervisning i ulike fag og på tvers av fag sikre at elever utvikler kompetanser som er sentrale for en bærekraftig framtid?

  • Hvordan kan skolen utvikle tverrfaglige UBU-prosjekter og utvikle vurderingsformer som ivaretar tverrfaglige UBU-perspektiver? Hvordan ser disse ut?


En tverrfaglig målsetting nasjonalt og internasjonalt

Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) har i lang tid vært et prioritert felt både i nasjonale og internasjonale strategidokumenter. Internasjonalt utpekte FN 2005-2014 som tiåret for UBU, en satsing som senere er videreført og styrket med Global Action Programme fram mot 2030., Norge har fulgt dette opp med nasjonale strategiplaner, den siste for perioden 2012-2015. I Meld. St. 28 Fag – Fordypning – Forståelse som bygger på Ludvigsen-utvalgets utredninger, blir UBU løftet fram som en av tre tverrfaglige områder som blir spesielt viktig for framtida. UBU har både nasjonalt og internasjonalt en klar tverrfaglig målsetting, men det har vist seg som meget krevende å realisere dette i skolen.

Skoleforskningsmiljøet trenger derfor økt kompetanse i hvordan man skal designe, implementere og videreutvikle UBU. Tverrfaglighet involverer både organisering av skoler og høyere utdanningsinstitusjoner, og der en forutsetning er at ulike epistemologier og fagtradisjoner møtes.. Følgelig trenger vi økt kompetanse og kunnskaper om tverrfaglig organisering og hvordan vi kan kombinere ulike fagtradisjoner og tilnærminger.

Knyttes til forholdet mellom skole og samfunn

Strategien utdanning for bærekraftig utvikling involverer også lærings- og danningsprosesser på andre arenaer enn barnehage, skole og høyere utdanning. For skoleforskningen aktualiseres dermed problemstillinger knyttet til forholdet mellom skole og samfunn.

Både som forskningsfelt og som komponent i lærerutdanningene er UBU grunnleggende fler- og tverrfaglig. Det gjør at feltet er relevant for alle forskergruppene som i dag er forankret ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), og UBU-relatert forskning vil ha behov for kompetanse fra alle forskergruppene ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

ILS har allerede flere forskningsprosjekter som det vil være naturlig å knytte til en UBU-SIG.
NFR-prosjektene REDE (Representasjoner og deltakelse i naturfag) og LOCUMS (Local Cultures for Understanding Math and Science) har begge et UBU-perspektiv. UBU i LU (Utdanning for bærekraftig utvikling i lærerutdanningen) og Grønn Salong (Kombinasjon av praktiske case- studier av UBU med studier av tverrfaglighet og vurdering) er andre eksempler på studier som er igangsatt ved ILS med et bærekraftig perspektiv. Mellom 7-9 fast ansatte og 5-8 PhD- og Post doc-stillinger er allerede knyttet til disse prosjektene. Interessegruppen ventes å vokse. Vi regner med å møte månedlig.

Leder for gruppen er professor Marianne Ødegaard.

Publisert 15. feb. 2017 09:27 - Sist endret 16. feb. 2017 15:33