Tall og fakta

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) har som sin visjon å forme framtidas skole gjennom lærer- og skolelederutdanning og skolerettet forskning og er et nasjonalt ledende miljø på disse områdene.

Instituttet har ca. 140 tilsatte og drøyt 1000 studenter og er plassert ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Der ble det etablert som et eget institutt i 1996. Instituttets historie strekker seg likevel tilbake til Pedagogisk seminar i Oslo, som ble etablert i 1907.

Utdanner lærere, veiledere og skoleledere

ILS utdanner lærere og lektorer for trinn 8-13 i skolen og skoleledere. Instituttet forvalter det femårige Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo og tilbyr dessuten ettårig praktisk-pedagogisk utdanning på heltid og deltid og i programmet Teach First Norway.

ILS tilbyr et erfaringsbasert masterprogram i utdanningsledelse på deltid, utdanner veiledere i skolen og videreutdanner skoleledere gjennom Rektorutdanningen. Instituttet er også engasjert i satsningen Ungdomstrinn i utvikling, og emnet Naturfagdidaktikk for lærerutdannere.

Forskning, utvikling og samarbeid med skoler

Instituttet er vertskap for ProTed, Norges første Senter for fremragende utdanning, i samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet, og samarbeider med 20 universitetsskoler og 90 partnerskoler i Oslo og Akershus.

Instituttet har en egen enhet for kvantitative analyser (EKVA), som gjennomfører store undersøkelser av elevers og læreres faglige kompetanse på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, som PISA og TIMSS, og som utvikler nasjonale prøver, kartleggingsprøver og Osloprøver.

ILS har også en enhet for støtte til kvalitativ forskning ved bruk av video- og audiodata, Teaching Learning Video Lab (TLVL).

Ved instituttet forskes det på undervisning og læring i skolefagene, lærerutdanning og profesjonsutvikling i skolen samt ledelse, styring og organisering av skolen, og det gjøres nasjonale og internasjonale studier av kompetanseutvikling i grunnopplæringen og i høyere utdanning.  Flere større prosjekt er finansiert av Forskningsrådet og gjennomføres i samarbeid med internasjonale partnere. Instituttet deltar også i EU-finansierte forskernettverk.

Instituttet driver det vitenskapelige tidsskriftet Acta Didactica, som er det eldste norske open-access-tidsskriftet. 


NØKKELTALL FOR 2016

Vitenskapelige publikasjoner

145

Masterprogram, femårig

1

Masterprogram, erfaringsbasert

1

Årsenheter

3

Studieemner

40

Etter- og videreutdanningsprogram

3

Vitenskapelige årsverk (totalt)

93,5

Postdoktorer

7

Stipendiater

24

Administrative årsverk

39,35

Budsjett

118 mill.

Del av budsjettet som er eksternt finansiert

37,4 %

Les mer om instituttets organisering. 

Publisert 24. nov. 2015 10:36 - Sist endret 27. okt. 2017 12:49