Ann Elisabeth Gunnulfsen

Bilde av Ann Elisabeth Gunnulfsen
English version of this page
Telefon +47-22858557
Mobiltelefon 97759928 +4797759928
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Phd-prosjekt

Mikropolitisk arbeid i skolen

Bruk av nasjonale prøver i en norsk utdanningskontekst

Gunnulfsens doktorgradsprosjekt tar sikte på å utforske hvordan skoler (skoleledere og lærere) meningsforhandler  styringssignaler i skolen. Dette er eksemplifisert ved fokus på grunnleggende ferdigheter i lesing og regning.  Hovedspørsmålet for prosjektet er: Hvordan tolkes og forstås myndighetenes forventninger knyttet til nasjonale prøver i lesing og regning på ungdomstrinnet? Analytisk vil studien gjøre bruk av teori hentet fra sosiologi og institusjonell teori. Prosjektet er en multi-case studie, med en mixed-methods tilnærming som kombinerer intervjuer, observasjonsdata fra møter, feltnotater på diskusjon blant skoleledere og lærere og en spørreundersøkelse blant lærere.

Faglige interesser

Utdanningsledelse, læring i organisasjoner, læring, lesing av fagtekster, læringsmiljø, læring og utvikling. Er medlem av forskergruppen CLEG (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance, ved det utdanningsvitenskapelige fakultet.

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/UTLED4111/...

http://gunnulfsen.wordpress.com/

Bakgrunn

2014 - Phd stipendiat.

2010: Master of Philosophy (Master i utdanningsledelse), University of Oslo

Har 20 års erfaring som lærer og skoleleder i grunnskolen (barnetrinn og ungdomstrinn).

Prosjektleder for Kunnskapsløftet - fra ord til handling.

Pedagogisk veileder for kommunale og interkommunale utviklingsprosjekter med særlig fokus på vurdering, læreplanarbeid, elevenes læringsmiljø og lese- læringsstrategier.

Fagbokforfatter - lesing av fagtekster i alle fag på alle trinn, samt bok om skoleledelse og juss.

 

Gjesteforskeropphold

  • Gjesteforsker ved University of California, Berkeley - Graduate School of Education, studieåret 2015/2016. https://gse.berkeley.edu/

 

Medieoppslag

"Brukes nasjonale prøver i vurderingsarbeidet?"  I Skolelederen nr 3, 2017.

 

 

 

 

Emneord: Utdanningsledelse, Styring av utdanning, Læring, Læring og utdanning, CLEG, Nasjonale prøver, Testing, Læreplan Unable to resolve component 'person:publications'
Publisert 14. aug. 2012 08:50 - Sist endret 4. mars 2018 11:23