Ruth Jensen

Bilde av Ruth Jensen
English version of this page
Telefon +47-22844857
Mobiltelefon +4745411604
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Utdanning:

2014: PhD, Universitetet i Oslo

2005: Master i utdanningsledelse, Universitetet i Oslo

1984: Videreutdanning, Sagene lærerhøgskole

1980: Allmennlærerutdanning, Eik pedagogiske høgskole
 

Yrkeserfaring:

Postdoktor, ILS, Universitetet i Oslo, 2015-2016    

Førstelektor, Senior lecturer, ILS, Universitetet i Oslo, 2008-2015      

Høgskolelektor ILS, Høgskolen i Telemark, våren 2014

Stipendiat, ILS, Universitetet i Oslo, 2009-2014              

Universitetslektor, ILS, Universitetet i Oslo, 2006-2009

Veileder, Pedagogisk senter, Nesodden kommune 2005-2006

Leder, Pedagogisk senter, Nesodden kommune, 1999-2005

Lærer, Nesodden kommune, 1985-1999        

 

Gjesteopphold:

Claremont Graduate University, Los Angeles, USA, Januray-August 2013

Claremont Graduate University, Los Angeles, USA, January- March 2011

 

Tidligere prosjekt:

Eget doktorgadsprosjektet: Leadership Development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts.

Lederutvikling har fått stor interesse internasjonalt. Det finnes en rekke tilnærminger til lederutvikling av skoleledere. Lederutvikling på tvers av profesjoner er blant trendene. Denne studien undersøker hvordan lederutvikling utvikler seg over tid i et tverrfaglig team. Det tverrfaglige teamet var lokalisert i Norge og besto av rektorer, ansatte fra kommunenivå og forskere. Teamet ble dannet for å støtte rektorer ved tre skoler i å lede et lokalt skoleutviklingsprosjekt. Prosjektet hadde som formål å øke elevenes kompetanse i å lese tekster i ulike fag gjennom å ta i bruk ulike læringsstrategier. Artefakter, lyd- og videodata utgjør studiens datagrunnlag. Studien undersøker særlig hvordan data fra tre skoler i det lokale prosjektet trigger og strukturerer lederutvikling i det tverrfaglige teamet. Studien undersøker også hvordan, og i hvilken grad, fagpersoner fra skoler, kommune og et universitet utvikler felles forståelse av samarbeidet. I tillegg undersøker studien hvordan lederutvikling utvikler seg over tid når rektorer, administrativt ansatte fra kommunenivå og forskere i fellesskap analyserer ulike utfordringer i et skoleutviklingsprosjekt. Det analytiske rammeverket er utformet med utgangspunkt i tredje generasjon kulturhistorisk aktivitetsteori (Cultural Historical Activity Theory, CHAT). Studien består av tre delstudier. Samlede funn viser at både formål og retning for samarbeidet var uklare i begynnelsen av samarbeidet. Funnene viser hvordan horisontale dynamikker er virksomme i det tverrfaglige teamet. Studien dokumenterer også hvordan utforskende arbeid i teamet medieres og struktureres av ulike redskaper som ble introdusert for å fremme læringsfokuserte samtaler. I tilegg viser samlede funn at dimensjoner av tid og rom influerer samarbeidet. En implikasjon av studien er å rette oppmerksomheten mot redskapenes rolle i lederutvikling, likeledes å rette oppmerksomheten mot eventuelle spenninger og uklare formål når lederutviklingsprogram justeres og designes i fremtiden

 

Nåværende prosjekter:

Deltar i prosjektet,  "Assessing the Impact of Leadership Preparation in Two Distinct Testing and Accountability Policy Contexts". Prosjektet er støttet av Peder Sather Center for Advanced Study som er et samarbeid mellom forskere fra ILS, Universitetet Oslo og University of California, Berkeley.

Jeg er ansvarlig for prosjektet, "Tool Mediation in School Leadership development"- en komparativ analyse av hvordan bruken av redskaper situeres, erfares og legitimeres ved ett norsk og ett amerikansk skolelederopplæringsprogram. Studien bygger på videodata fra undervisningene ved universiteteter. I tillegg bygger studien på intervjudata og dokumentanalyse. Analysene rammes inn av kulturhistorisk aktivitetsteori. Prosjektet ble påbegynt i 2015.I forskningsarbeidet benyttes ekspertise og ressurser fra Teaching Learning Videolab (TLVlab) http://www.uv.uio.no/ils/english/about/organization/teaching-learning-video-lab/

 

Undervisning:

Underviser på masterprogrammet i utdanningsledelse ved ILS i:

UTLED4111: Styring og ledelse av utdanning

UTLED4220: Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati

UTLED4301: Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder

UTLED4302: Forskningsdesign

UTLED4303: Anvendt metode

UTLED4090: Masteroppgave

UV9918V3 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

 

Veiledning:

Biveileder for PhD student og hovedveileder for en rekke masterstudenter i utdanningsledelse.

 

Andre oppgaver:

Medleder i faggruppen i utdanningsledelse ved ILS siden 2016

Faglig ansvarlig for Skolelederdagen 2018

 

 

 

 

Emneord: Læring og utdanning, utdanningsledelse, sosiokulturell teori, interaksjonsanalyse, aktivitetsteori. Unable to resolve component 'person:publications'
Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 25. feb. 2018 08:09