Hovedendringer universitetspedagogisk basiskompetanse

Utvidelse fra 100 til 150 timer

Eksisterende kursprogram som leder mot universitetspedagogisk basiskompetanse omfatter 100 arbeidstimer, der første halvdel består av en fellesdel og den andre halvdelen settes sammen av valgfrie moduler av til sammen 50 arbeidstimer. For ansatte i II-stilling har kravet vært 50 timer.

Et eksempel på oppsett av kursmoduler som oppfyller kravene til pedagogisk basiskompetanse:

  
Figur 1: Universitetspedagogisk basiskompetanse etter eksisterende modell  
 

Det reviderte kursprogrammet omfatter 150 arbeidstimer, der første del består at et kurs som er felles for alle og omfatter 120 timer, og andre del utgjør 30 arbeidstimer og består at valgfrie moduler på hhv. 15 og 30 timer. Bakgrunnen for at Fellesdelen omfatter en så stor del av basiskompetansen er innspill fra evalueringskomiteen, samt FUPs egne erfaringer med behov for bedre helhet, sammenheng og progresjon i kursopplegget. Universitetspedagogisk basiskompetanse, slik det beskrives av UHR, inkluderer en rekke store temaer som skal knyttes til utdanningspraksisen til den enkelte og dennes fagmiljø. I den utvidede Fellesdelen arbeides det med disse temaene, og disse koples til den enkeltes konkrete arbeid med undervisnings- og utdanningskvalitet. Hver enkelt deltaker velger hvilke områder de ønsker å fordype seg i.

Fellesdelen – 120 timer

2 små moduler a 15 timer

eller

1 stor modul a 30 timer

Figur 2: Universitetspedagogisk basiskompetanse etter ny modell


Kursdeltakere skal først gjennomføre Fellesdelen, og deretter valgfrie moduler. I revideringen er det hovedsakelig Fellesdelen som endres.
Det økte timetallet brukes bl.a. til å gi mer rom til å fordype seg i områder spesielt relevant for deltakernes egen praksis, og til økt grad av individuell tilbakemelding, både fra med-kursdeltakere og fra kursholdere. Individuell tilbakemelding gis både i veiledningsgrupper der hver enkelt får veiledning i fht.planlegging og gjennomføring av undervisning og på grunnlag av skriftlige utviklingsarbeider knyttet til deltakeres utdanningspraksis.

Krav og antall timer for II-stillinger må avklares. Det er i den sammenheng viktig å bemerke at slik Fellesdelen er organisert er det ikke hensiktsmessig at ansatte i II-stilling tar deler av denne. (Med unntak av at de evt. kan fritas for ferdigstilling av utviklingsnotat.)

Mål

Universitetspedagogisk basiskompetanse innebærer å kunne planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning, både individuelt og i samarbeid med kolleger, på en måte som fremmer studentenes læring og deres personlige og faglige utvikling som fremtidige profesjonsutøvere og aktive samfunnsborgere.

Etter å ha gjennomført universitetspedagogisk basiskompetanse skal deltakerne være bedre i stand til å:

  • beskrive, begrunne, drøfte og samtale om egen utdanningspraksis i lys av teori og forskning på læring og undervisning,
  • videreutvikle sitt undervisningsrepertoar,
  • engasjere studentene i varierte læringsaktiviteter,
  • skape og videreutvikle gode læringsmiljøer,
  • bidra i utvikling av gode studieprogram,
  • bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved egen institusjon,
  • drive kunnskapsbasert utvikling av egen undervisnings- og veiledningspraksis og
  • opprettholde et aktivt engasjement for læring og undervisning.

Målene er i tråd med UHRs anbefalinger.

Kurskalenderen

Datoer finnes i kurskalenderen.

Publisert 8. okt. 2010 15:06 - Sist endret 21. aug. 2017 14:49