Fellesdelen for midlertidig ansatte

Omfang: 120 timer

Kursdager: 4 hele dager + ½ dag, de to første med overnatting på hotell

Arbeid utenfor samlingene: Lesing av tekst, arbeid med skriftlig notat, arbeid i veiledningsgrupper

Målgruppe: Alle i midlertidige vitenskapelige stillinger

 

 

 

 

 

Organisering og arbeidsformer

De 120 timene i fellesdelen er fordelt på tre fysiske samlinger som til sammen utgjør 4,5 dager (40 timer), for- og mellomarbeid, samt ferdigstilling av utviklingsnotat (45 timer), og arbeid i kollegaveiledningsgrupper (35 timer). Fellesdelen strekker seg over ett semester, men deltakerne jobber videre med sitt utviklingsarbeid som leveres ved slutten av påfølgende semester, når hele utdanningen (inklusive valgfrie moduler) er gjennomført. Dette for å styrke helhet og sammenheng, samt gi deltakeren større mulighet for å integrere arbeidet i sin Teaching Portfolio.

Deltakere jobber både i faghomogene og fagheterogene grupper. Faghomogene grupper gir grunnlag for å utvikle en dypere felles forståelse av undervisningsstrategier innenfor ett eller flere beslektede fagområder, mens fagheterogene grupper gir tverrfaglige impulser og bedre innsikt i universitetets rolle som utdanningsinstitusjon. Gjennom å arbeide i både faghomogene og fagheterogene grupper søker vi å ta hensyn til og videreutvikle det fagspesifikke, men også å legge til rette for at deltakerne lærer av og bli utfordret av hverandres perspektiver. Kursdeltakere fra eksisterende Fellesdel rapporterer at kurset er en god arena for å møte fagpersoner fra ulike fag og slik bidrar til en opplevelse av å være del av universitetet som helhet.

                         FELLESDELEN                                                     VALFRIE  MODULER

August/januar

September/februar

Nov./mai/juni

Neste semester

   Forarbeid
 

1. samling 2 dager

2. samling
2 dager

3. samling ½ dag

Valgt modul

Valgt modul

 

 Mellomarbeid  -----> Mellomarbeid  ----->      Utviklingsnotat       

 

 

Kollegaveiledning

 

 

Organisering av arbeidet i Fellesdelen

Innhold Fellesdelen

Fellesdelen er den sentrale kurskomponenten som skal bidra til å utvikle de vitenskapelige ansattes forståelse og mestring av pedagogiske oppgaver innen høyere utdanning. Fellesdelen gir deltakerne et felles vokabular, en helhetlig forståelse av undervisning i høyere utdanning og et grunnlag for videreutvikling av sin universitetspedagogiske kompetanse.

Fellesdelen omfatter følgende hovedmomenter:

  • planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
  • ulike undervisningsformer og læringsfremmende aktiviteter
  • inkluderende læringsmiljø og etiske/relasjonelle problemstillinger knyttet til undervisning
  • ulike vurderingsformer
  • veiledning på BA og MA
  • kollegaveiledning
  • profesjonelt ansvar som universitetslærer

Deltakerne får også muligheten til å starte arbeidet med en Teaching Portfolio (TP), med støtte fra andre kursdeltakere og fra kursholdere. TP er et redskap for kontinuerlig utvikling og dokumentasjon av undervisningskompetanse. I arbeidet med denne får deltakere konkrete muligheter til å kople de felles temaene i kurset til egen undervisningspraksis, og til å få individuelle tilbakemeldinger fra kollegaer og kursholdere. Deltakerne vil kunne ha nytte av å ha en slik dokumentasjon når de skal søke opprykk eller fast stilling.

Det er en forutsetning at deltakerne har eller kan skaffe seg noe undervisning i kursperioden.

 

Publisert 11. okt. 2010 15:36 - Sist endret 8. jan. 2018 12:47