Skrive for å lære

Omfang: 15 timer

Kursdager: 2 samlinger á 4 timer

Arbeid mellom samlingene: Prøve ut små skriveaktiviteter med egne studenter mellom samlingene, med kort rapport

Målgruppe: Vitenskapelige ansatte (faste og midlertidige) som har fått en innledning til emnet tilsv 1t forelesning

 

 

 

 

 


Hvorfor dette kurset:

Skriving er et viktig grunnlag for studentenes læring. De skal kunne uttrykke sin forståelse i mindre og større skrivearbeider, med og uten formell vurdering. Faglig skriving spenner fra spontan skriving til strukturerte oppdrag over måneder og år. Skriveforskere deler gjerne studentskriving inn i to: Presentasjonsskriving (skriving for andre lesere, med krav til sjanger, kildebruk osv) og skriving som ledd i læringsprosesser (kalt tankeskriving, spontanskriving, loggskriving osv). Denne modulen fokuserer på skriving i læringsprosesser.

Ulike former for tankeskriving kan utgjøre viktige innslag i studentenes studiearbeid og i undervisningen. Ved Universitetet i Oslo har vi imidlertid svake tradisjoner for aktiv og systematisk bruk av skriving i undervisningen. Fokus for dette kurset er mikrooppgaver med forholdsvis lite skriving. Målet er å gi deltakerne med liten eller ingen erfaring med mikroskriving impulser og idéer til hvordan man kan bruke skriving i ordinær undervisning.

Deltakere med erfaring er velkomne som ressurspersoner (kontakt kursleder for mer informasjon).

På dette kurset vil vi arbeide med:

  • Å skille skriving for læring (’tankeskriving’) fra ’presentasjonsskriving’ (semesteroppgaver, lab-rapporter, masteroppgaver osv) og forstå betydningen for studenters læring
  • Å lære skriveoppgaver gjennom å gjøre dem selv
  • Deltakernes eksempler på hvordan tilpasse disse til ulike nivåer (fra bachelor- til PhD) og ulike medier (papir, samtale, digitale medier)
  • Innsikt i hvordan studenters skriving kan gi oss universitetslærere informasjon om hvor godt studentene har forstått sentrale temaer vi har forelest

Organisering

I denne kursmodulen praktiserer og utvider man perspektivet fra innføring i læringsstøttende skriving fra Fellesdelene (FD) for fast og midl. ansatte. (Til deltakere på FD fast ansatte høsten 2013: Dere er velkomne; innledningen på FD kommer samme uke som Skrivemodulen.)

På samlingene får deltakerne orientering om ulike muligheter (fra spontan skriving til mer strukturerte former). Hovedvekten ligger på praktisk erfaring med øvelsene.

I mellomperioden bruker deltakerne en slik metode i egen undervisning og rapporterer erfaringen til hverandre.

 

Publisert 11. okt. 2010 16:14 - Sist endret 20. okt. 2017 12:14