Vurdering og eksamen

Omfang: 30 timer

Kursdager: ½ dag + 2 hele dager

Arbeid utenfor samlingene: Skrive et notat som beskriver og diskuterer vurderings- og eksamensformer ved det studieprogram man er tilknyttet. Videoforelesninger og lesing av litteratur.

Målgruppe: Vitenskapelig ansatte i faste eller midlertidige stillinger.

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor dette kurset?

Måten studenter vurderes på er ikke bare sentralt for hvordan vi kvalifiserer og sertifiserer kandidater, men bestemmer i stor grad hvordan de jobber med sine studier. Det er derfor viktig å reflektere over og utforske utforming og bruk av ulike vurderingsformer og former for tilbakemelding slik at disse bidrar til god kvalitet i utdanningen. Vurdering foregår dels ved avslutningen i form av en eller annen eksamen og dels underveis i forløpet i form av tester, prøver, deleksamener, innleveringer, arbeids-/studiekrav eller liknende. Kurset gir konkrete eksempler på hvordan denne delen av undervisningsarbeidet kan styrkes i forhold til sentrale læringsmål.

På dette kurset vil vi arbeide med

  • Skillet mellom formativ og summativ vurdering
  • Ulike former for formativ vurdering
  • Ulike former for summativ vurdering og eksamen
  • Pedagogiske muligheter i digitale løsninger
  • Beskrivelse av læringsmål og arbeid med vurdering
  • Vurderingskriterier, karakterskala og sensur

Organisering

Kurset er organisert i to samlinger, samt arbeid før og mellom samlingene. Første samling er en halv dag, og skal gi en oversikt over kurset og forberede kursdeltakerne på det skriftlige arbeidet som skal gjennomføres mellom første og andre samling. Dette arbeidet er en videreutvikling av et notat som skrives før første samling, og er knyttet til de vurderings- og eksamensformer som eksisterer ved det studieprogram man er tilknyttet. Arbeidet danner utgangspunkt for diskusjoner og refleksjoner i andre samling. Ande samling går over to hele dager.

Kurset er lagt opp slik at deltakerne aktivt må bidra, og mye tid er satt av til å diskutere konkrete spørsmål og utfordringer i lys av lokal praksis og egne erfaringer. Det legges opp til stor grad av dialog mellom deltakerne og erfaringsutveksling på tvers av fag og disipliner.

 

Publisert 11. okt. 2010 15:18 - Sist endret 8. jan. 2018 12:48