Rammeverk for helsefaglig forskning

Her finner du informasjon om regelverk og rutiner som styrer helsefaglig forskning. Det forventes at du som leder eller deltar i et forskningsprosjekt, er kjent med og anvender denne informasjonen.

Prosjekter må meldes inn

Alle prosjekter, både internt og eksternt finansierte, skal meldes inn fortløpende slik at instituttet til enhver tid kan dokumentere hvilke prosjekter vi er involvert i. Dette gjelder både prosjekter man er prosjektleder for - og samarbeidsprosjekter man deltar i. F.o.m. 1. juli 2012 er vi pålagt å ha en slik oversikt.

Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning

Lenkene over er del av ISPs implementering av UiOs kvalitetssystem. Kvalitetssystemet ved UiO skal bidra til at helsefaglig forskning, herunder klinisk utprøving av legemidler og medisinsk utstyr, planlegges, gjennomføres og rapporteres på en slik måte at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold ivaretas. Den skal også sikre at forskningen holder en faglig forsvarlig standard.

Roller og ansvar

Universitetsdirektøren har delegert sitt overordnede ansvar for helseforskning ved UiO til dekanene. Ved UV har dekanen delegert ansvar til instituttlederne. Mer informasjon om instituttleders ansvar finnes på fakultetets nettside om håndhevelse av UiOs kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning.

 

Publisert 21. aug. 2015 12:55