Helseforskningsloven

Helseforskningsloven gjelder medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger.

Den gjelder ikke for etablering av helseregistre, men omfatter pilotstudier og utprøvende behandling. Loven gjelder forskning på norsk territorium eller når forskningen skjer i regi av en forskningsansvarlig som er etablert i Norge. Formålet er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning.

Krav til organisering

All forskning som utøves ved instituttet, og av prosjektledere med institutt tilknytning, skal skje innenfor lov- og forskriftsbestemte rammer. Videre skal:

  • forskningen organiseres på en måte som ivaretar etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskaplige og personvernmessige forhold
  • rutiner, infrastruktur og systemer sikre at prosjektene organiseres, settes i gang, gjennomføres, avsluttes og etterforvaltes forsvarlig
  • det organisatoriske rammeverket være slik at forskere og annet personell settes i stand til å ivareta sine lovpålagte plikter
  • personell som deltar i prosjekter ha tilstrekkelig kompetanse til dette

Instituttet har et ansvar dersom mangelfulle rutiner kan ha ført til at forskning som ikke har vært etisk eller faglig forsvarlig er gjennomført.

Veileder til loven

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en veileder til helseforskningsloven.

Veilederen er ordnet tematisk, og kommenterer og presiserer sentrale bestemmelser i loven, herunder spesielt bestemmelser i loven som gjelder hva som skal legges frem for en REK til godkjenning; hvilke krav som stilles til samtykke fra forskningsdeltakere og unntakene fra disse kravene. Veiledningen kommenterer også lovens krav til organisering av forskningsvirksomheten.

Publisert 21. aug. 2015 12:55