print logo

Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling

Prosjektet er et søsterprosjekt til forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling som gjennomføres ved Atferdssenteret i Oslo

Bakgrunn

Adopsjon av barn fra utlandet startet på begynnelsen av 1970-tallet, og det finnes i dag nærmere 19.000 internasjonalt adopterte barn og unge i Norge. De første barna ble adoptert fra Korea og Vietnam. I dag kommer de fleste barna fra Kina, Korea og Colombia. I de senere årene er det også kommet barn fra Sør-Afrika og Etiopia.

Fram til rundt 2007 ble det adoptert rundt 500 barn til Norge hvert år, og vi var blant de landene som hadde høyest adopsjons ratio (forholdet mellom innbygger antall og antall adopsjoner) i verden. I de siste årene har antall barn tilgjengelig for adopsjon fra utlandet sunket betraktelig, og i 2009 kom det bare rundt 250 barn til Norge.

Målsetting

Prosjektets målsetting er å generere ny kunnskap om internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling gjennom de første årene i deres nye familier. Ved å følge det samme metodiske opplegget som gjennomføres i prosjektet ”Barns sosiale utvikling” gis det unike muligheter til å sammenholde adopterte og ikke adopterte barns sosiale utvikling gjennom småbarnsårene.

Utvalg og metodisk tilnærming

Barn som ble adoptert i 2007, 2008 og første halvdel av 2009 hovedsaklig bosatt på Østlandet (noen familier i Trondheim, Bergen og rundt Kristiansand), utgjør målgruppen for prosjektet. Rekrutteringen av familier startet i juni 2007, og den første henvendelsen til adoptivfamiliene ble sendt ut fra Barne- Familie- og Ungdomsdirektoratet (Buf.dir).

Prosjektet anvender samme metodiske tilnærming som i studien ”Barns sosiale utvikling” i aldersperioden 2 til 4 år (personlig intervju, telefonintervju, videoopptak og testing av barn). Da rekrutteringen startet noe senere i adopsjonsprosjektet, inngår det i tillegg et første personlig intervju med mor og far etter at barnet er kommet til Norge.

Fra høsten 2011 ble prosjektet utvidet til også å omfatte tidlig skolealder (1.-3. klasse). Ved skolestart ble foredrene intervjuet, og i 1. klasse besvarte både foreldre og kontaktlærer et spørreskjema om barnets skolestart.

Status for prosjektet

Totalt er det rekruttert 119 familier, og den foreløpige datainnsamlingen omfatter:

 • Første intervju etter at barnet er adoptert:
  119 personlige intervjuer med mor og far
 • 2 år:
  109 Personlig intervjuer med mor
  100 Videoopptak av samspills situasjoner mellom mor og barn.
 • 3 år:
  119 Personlige intervjuer med far (mor i noen tilfeller)
  100 Videoopptak av samspills situasjoner mellom far og barn.
 • 4 år:
  119 Personlige intervjuer med mor
 • Testing av 119 barn som omfatter utvikling på følgende områder: språklig, fysisk motorisk, effortful control
 • Telefonintervjuer med familiene mellom de personlige intervjuene ved 28, 32 og 42 mnd.

Samtlige personlige intervjuer og videoopptak er gjennomført i familienes hjem.

Ved 3 og 4 års alder er barnehagen kontaktet, og den førskolelærer som kjenner det aktuelle barnet best har besvart et tilsendt spørreskjema om barnets sosiale utvikling.

Oppfølgingen i skolealder inkluderer

 • utvidet telefonintervju med mor ved skolestart (67 familier)
 • survey til foreldre og kontaktlærer (67 familier)

Samtlige familier som er kontaktet har vist stor interesse for å delta i prosjektet, og intervjuene er blitt møtt med åpenhet og vennlighet ved besøk i hjemmene.

 

Publisert 23. sep. 2010 13:26 - Sist endret 1. mar. 2013 15:11

Kontakt

Prosjektleder professor Monica Dalen