Mål med mening - lære for livet? (ph.d - prosjekt)

En konseptuell analyse av mål for opplæring for elever med utviklingshemming i lys av forskningsdiskurs, skolepolitiske styringsdokumenter og læreres refleksjoner.

God planlegging av opplæring i et livsløpsperspektiv er sentralt for mestring, både i og utenfor skolen (illustrasjonsfoto: Colourbox).

Bakgrunn

Skolens viktigste oppgave er å forberede elevene på voksenlivet. Det innebærer å gi alle elever gode betingelser for livsmestring i sine hverdagsliv, og deltakelse i arbeid og samfunn.  

Likeverdig og inkluderende opplæring er et område som må styrkes for elever med utviklingshemming. Dette viser både forskning og utdanningspolitiske utredninger.

Om doktorgradsprosjektet

Prosjektets formål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for læreplanteori og arbeid med individuelle opplæringsplaner for elever med utviklingshemming.

Sentrale spørsmål i prosjektet er:

  • Hva vil vi med utdanning for elever med utviklingshemming?
  • Hvordan blir mål artikulert, nedfelt og legitimert i elevenes individuelle opplæringsplaner? 

Verdier og ulike typer læreplantenkning antas å ligge til grunn for valg av mål for elever med utviklingshemming. Inkludering i en skole for alle er i dag en viktig skolepolitisk målsetting. Like fullt kan dilemmaer oppstå mellom individuell tilpasning og det å ta del i ett faglig og sosialt felleskap.

I prosjektet undersøkes balansen mellom en kognitiv akademisk læreplantilnærming og en tilnærming som legger vekt på opplæring i dagliglivets ferdigheter. Foruten læreplanteori, undersøkes kapabilitetstilnærmingen som en mulig teoretisk ramme.

  • Dokumentanalyse og fokusgruppeintervjuer er metodiske fremgangsmåter.
  • Avhandlingen er artikkelbasert, hvorav to artikler vil publiseres internasjonalt.
  • Prosjektets varighet er fire år, og pågår til våren 2019.

Veiledere

 

 

Publisert 7. sep. 2017 12:18 - Sist endret 15. jan. 2018 14:38