Supporting shy students: A national study of teaching practices

Formålet med prosjektet er å dokumentere gunstige pedagogiske strategier som lærere bruker overfor elever med innagerende atferdsvansker, og å belyse i hvilken grad disse strategiene blir benyttet nasjonalt.

bilde av barn som skriver

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bakgrunn

Barn med innagerende atferd er barn som framstår som stille, sjenerte, engstelige og tilbaketrukket. Disse barna kan ofte ha en utfordrende skolehverdag. På skolen er det mange elever og krav om aktiv deltagelse, noe som kan forsterke barnas vansker. Dette kan gå ut over deres skoleprestasjoner, fellesskap med jevnaldrende og livskvalitet. Internasjonale studier framhever at innadvendte barn ofte blir oversett i skolen. De forstyrrer mindre enn andre og prøver å gjøre seg så usynlige som mulig. For lærere kan det være vanskelig å kommunisere med disse elevene. Fraværet av verbal tilbakemelding kan gjøre at lærerne føler seg usikre. Samtidig trenger disse barna ekstra oppfølging på skolen for å få en god sosial og faglig utvikling. Det finnes få studier som dokumenterer hva lærere faktisk gjør når de har barn med innagerende atferd i klassen. Dermed vet vi lite om hvordan lærere kan hjelpe elever med innagerende atferdsvansker slik at de kan få et gunstig opplæringsmiljø som fremmer læring og sosial deltagelse.

Om prosjektet

Prosjektet inneholder to delprosjekter. Det første består av kvalitative studier, hvor vi gjennom observasjon og intervju, tar sikte på å få fram dybdekunnskap om gunstige pedagogiske tilnærminger som lærere benytter overfor barn med innagerende atferd. Med utgangspunkt i funnene fra disse studiene, vil det bli utviklet en spørreundersøkelse som skal anvendes i det andre delprosjektet. Hensikten her er å belyse i hvilken grad de identifiserte pedagogiske tilnærmingene benyttes av lærere i Norge. Funnene fra delprosjektene vil kunne danne grunnlag for spredning av gunstige pedagogiske strategier til fagfolk og for nye studier.

Prosjektansvarlige: Geir Nyborg  & Liv Heidi Mjelve

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråds program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)

Samarbeid

  • Professor Anne Edwards
  • Professor Ray Crozier
  • Associate Professor Joshua Lawrence
     

 

 

 

 

 

Publisert 15. mars 2016 08:54 - Sist endret 6. okt. 2016 09:12