Berit Rognhaug

Professor
Bilde av Berit  Rognhaug
English version of this page
Telefon +47-22858120
Faks +47-22858021
Rom 442
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • utviklingshemning
 • kunnskapsfilosofi med særlig fokus på praktisk yrkeskunnskap/
 • forskningsmetode med vekt på kasusstudie-design
 • forskningsetikk
 • Intellectual and developmental disability

Undervisning

Bakgrunn

Utdanning

 • Professor i spesialpedagogikk
 • Doktorgrad i spesialpedagogikk, dr scient (1992)
 • Embetseksamen i spesialpedagogikk, cand paed spec (1980)
 • 2. avdeling i spesialpedagogikk med spesialisering utviklingshemning (1975)
 • Lærerutdanning (1971)

Arbeid

 • Instituttleder (2010)
 • Grunnskole
 • Spesialskole
 • Pedadgogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)
 • Lærerhøgskole
 • Universitet
 • Har undervisningserfaring fra første klasse i grunnskolen til og med doktorgradsnivå.
 • Har i tillegg erfaring med læreplanarbeid, utvikling av læremidler, og som veileder, sensor, medlem i doktorgradskommisjoner, opponent på doktoravhandling etc.

Verv

 • Medlem i doktorgradsteamet ved Institutt for spesialpedagogikk
 • Forskningsleder og første nestleder ved Institutt for spesialpedagogikk
 • Medlem i en rekke offentlig oppnevnte utvalg oppnevnt av Lærerutdanningsrådet (1985), Det regionale høgskolestyret i Nordland (1986), Grunnskolerådet (1990), Kirke- utdannings- og forskningsdepar tementet (1996), European Agency for Development in Special Needs Education (1997).

Samarbeid

 • Doktrogradsavhandling, et samarbeidsprosjekt mellom Statens Spesiallærerhøgskole/Institutt for spesialpedagogikk og IBM Norge (1988-1992)
 • Prosjektleder for et forskningsprosjekt i samarbeid med 10 forskere (Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer, 1995-1997)
Emneord: Habilitering og rehabilitering, Opplæring og habilitering for mennesker med utviklingshemning, spesialpedagogikk, Læringsutbyttet hos mennesker med utviklingshemning., Spesialundervisning, Utviklingshemning, IKT i spesialundervisning, IKT og læring, Utviklingshemning i et livsløpsperspektiv

Publikasjoner

 • Gomnæs, Ulf Tore & Rognhaug, Berit (2012). Utviklingshemning - mangfold og lærehemning, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 19.  s 385 - 407
 • Rognhaug, Berit & Gomnæs, Ulf Tore (2008). Utviklingshemning - mangfold og lærehemning, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 13.  s 299 - 326
 • Opdal, Liv Randi & Rognhaug, Berit (2004). Utviklingshemning, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Kap. 13.  s 272 - 289 Vis sammendrag
 • Opdal, Liv Randi & Rognhaug, Berit (2002). Utviklingshemning, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk (2. reviderte utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  s 180 - 198 Vis sammendrag
 • Opdal, Liv Randi & Rognhaug, Berit (2001). Utviklingshemning, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  s 180 - 197 Vis sammendrag
 • Holmberg, Jorun Buli; Nilsen, Sven & Rognhaug, Berit (1999). Utdanningsreformene og utdanningspolitiske retningslinjer, I:  Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport.  Institutt for spesialpedagogikk.  ISBN 82-90363-64-8.  s 21 - 53
 • Kokkersvold, Erling; Rognhaug, Berit & Wormnæs, Siri (1999). Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid - hva er det?, I:  Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport.  Institutt for spesialpedagogikk.  ISBN 82-90363-64-8.  s 54 - 74
 • Nilsen, Sven; Holmberg, Jorun Buli & Rognhaug, Berit (1999). Utdanningsreformene og utdanningspolitiske retningslinjer, I:  Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport.  Institutt for spesialpedagogikk.  ISBN 82-90363-64-8.  s 21 - 53
 • Rognhaug, Berit (1999). Datastøttet læring - veien til kunnskap?, I:  Nasjonalt læremiddelsenters database for IKT i spesialpedagogikken
 • Rognhaug, Berit (1999). Kvalitet i opplæringen av elever med psykisk utviklingshemning, I:  Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport.  Institutt for spesialpedagogikk.  ISBN 82-90363-64-8.  s 187 - 204
 • Rognhaug, Berit (1999). Paraplyprosjektet 1995 - 1997. Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer, I:  Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport.  Institutt for spesialpedagogikk.  ISBN 82-90363-64-8.  s 12 - 20
 • Rognhaug, Berit (1999). Spesialpedagogikk i en reformtid, I:  Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport.  Institutt for spesialpedagogikk.  ISBN 82-90363-64-8.  s 226 - 236
 • Dalen, Monica & Rognhaug, Berit (1997). Midtveisevaluering, I: Peder Haug (red.),  Nytt om spesialpedagogisk forskning.  Norges Forskningsråd, Program for spesialpedagogisk kunnskaps- og tiltaksutvikling.  s 1 - 3
 • Rognhaug, Berit (1997). Kunnskapssyn og yrkesutøvelse. Refleksjoner over kunnskapsbegrepet, I: Jens Christian Jacobsen (red.),  Refleksive læreprocesser. En antologi om pædagogik og tænkning.  Forlaget Politisk Revy, København.  ISBN 87-7378-159-2.  s 110 - 134 Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (1997). Kvalitet i opplæringen - hva er det?, I:  Skole-Info. Informasjon fra Statens utdanningskontor i Telemark.  Statens utdanningskontor i Telemark.  s 1 - 1
 • Rognhaug, Berit (1996). Kunnskapssyn og yrkesutøvelse, I: Vigdis Bunkholdt (red.),  Kunnskap og omsorg. Sosialisering og skikkethet i profesjonsutdanningene.  Tano, Oslo.  ISBN 82-518-3410-4.  s 69 - 88
 • Rognhaug, Berit (1995). Psykisk utvecklingsstörning, I: Oddrun Rakstang Eck & Berit Rognhaug (red.),  Specialpedagogik i förskolan.  Studentlitteratur, Lund.  ISBN 91-44-49641-9.  s 111 - 128
 • Rognhaug, Berit (1995). Psykisk utviklingshemning, I:  Spesialpedagogikk i førskolealder.  TANO Aschehoug.  ISBN 82-518-3293-4.  s 114 - 133
 • Rognhaug, Berit (1993). Begrepslæring gjennom multimedia - veien til kunnskap?. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk.  ISSN 0048-0509.  71(2), s 63- 73
 • Rognhaug, Berit (1993). Taus kunnskap og spesialpedagogisk virksomhet. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk.  ISSN 0048-0509.  71(1), s 3- 14

Se alle arbeider i Cristin

 • Rognhaug, Berit (1996). Kunskap och lärande i IT-samhället. Runa Förlag AB.  ISBN 91-88298-26-4.  135 s.
 • Eck, Oddrun Rakstang & Rognhaug, Berit (red.) (1995). Specialpedagogik i förskolan. Studentlitteratur, Lund.  ISBN 91-44-49641-9.
 • Eck, Oddrun Rakstang & Rognhaug, Berit (1995). Spesialpedagogikk i førskolealder. TANO Aschehoug.  ISBN 82-518-3293-4.  234 s.
 • Rognhaug, Berit (1995). Kunnskap, teknologi og læring. TANO Aschehoug.  ISBN 82-518-3356-6.  121 s. Vis sammendrag
 • Lauvsnes, E.; Rognhaug, Berit & Aakervik, Aa. O. (1987). Lesing av sosialt viktige ord. Universitetsforlaget.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rognhaug, Berit (2014). Utdanning og forskning i spesialpedagogikk - veien videre. Rapport fra Ekspertgruppen i spesialpedagogikk, 2014..
 • Rognhaug, Berit (2014). Utdanning og forskning i spesialpedagogikk - veien videre. Rapport fra Ekspertgruppen i spesialpedagogikk, 2014..
 • Rognhaug, Berit (2007). Forskning der informantene har manglende eller redusert samtykkekompetanse, eksemplifisert med utviklingshemmede.
 • Rognhaug, Berit (2007). Hvor går grensen for plagiering?.
 • Rognhaug, Berit (2007). Målet er livskvalitet .... Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (2007). Skikk og bruk i forbindelse med datainnsamling - trenger vi tenke på det?.
 • Rognhaug, Berit (2007). The ambitiion is quality of life .... Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (2006). Hvor går grensen for plagiering?.
 • Rognhaug, Berit (2006). Hvordan kan vi legge til rette for læring hos elever som er utviklingshemmet? (video). Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (2006). Refleksjoner over samtykkekompetanse hos mennesker med utviklingshemning.
 • Rognhaug, Berit (2006, 24. november). Spesialpedagogene satser på forskningsetikk.  Universitetet i Oslo (UniForum).
 • Rognhaug, Berit (2005). Metoder i opplæring og habilitering for mennesker med utviklingshemning. Synteserapport. Norges forskningsråd, prosjekt 132411/530.
 • Rognhaug, Berit (2005). Refleksjoner over samtykkekompetanse hos mennesker med utviklingshemning. Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (2003). NOTAT - november 2003. NOU 2003:16 relatert til elever med utviklingshemning (NOU 2003:16 I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle). Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (2002, 29. november). ICT is the Answer. But What is the Question? Parents of Children with disabilities: their thoughts, experiences, and expectations of Information and Communication Technology (ICT). [Radio].  Stockholms universitet. Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (2001, 01. november). Bruk kunstfagene i opplæringen av utviklingshemmede. [Radio].  Velferdsprogrammet : Norges forskningsråd.
 • Rognhaug, Berit (2001). Eksemplets makt. Om kasuistikk på moralfilosofisk grunnalg.
 • Rognhaug, Berit (2001). Methods in education and habilitation for mentally retarded.
 • Rognhaug, Berit (2001). Utviklingshemning. Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (red.) (1999). Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport.
 • Rognhaug, Berit (1999). Eksemplets makt - Kasuistikk som metode i spesialpedagogisk forskning.
 • Rognhaug, Berit (1999). Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport. Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (1999). Struktur og forutsigbarhet - en fortelling fra spesialpedagogisk praksis.
 • Rognhaug, Berit (1998). Makt, tvang og vergeløshet. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  5(3), s 5- 6
 • Rognhaug, Berit (1998). Notat mai 1998: Bruk av makt og tvang overfor mennesker med psykisk utviklingshemning. Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (1998, 03. april). St meld nr 26 (1997-98)Begrensning og kontroll med bruk av tvang i tjenesteyting. [Radio].  NRK P2, Dagsnytt 18 : NRK P2. Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit & Refseth, Yngve (1997). Kristian - en fortelling fra spesialpedagogisk praksis. Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (1997). Kunnskapens tause dimensjon. Refleksjoner over teori og praksis.
 • Rognhaug, Berit (1997). Kunnskapssyn og IT.
 • Rognhaug, Berit (1997). "Kunskap och lärande i IT-samhället" Datastøttet læring - veien til kunnskap?.
 • Rognhaug, Berit (1997). "Kunskap och lärande i IT-samhället". Datastøttet læring - veien til kunnskap?.
 • Rognhaug, Berit (1997). "Kunskap och lärande i IT-samhället". Datastøttet læring - veien til kunnskap?.
 • Rognhaug, Berit (1997). Kvalitet i opplæringen av elever med psykisk utviklingshemning. Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (1997). Kvalitet i opplæringen av elever med psykisk utviklingshemning.
 • Rognhaug, Berit (1997). Kvalitet i spesialpedagogisk arbed - et paraplyprosjekt.
 • Rognhaug, Berit (1997). Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer.
 • Rognhaug, Berit (1997). Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Prosjektpresentasjon(revidert utgave).
 • Rognhaug, Berit (1996). Datastøttet læring - veien til kunnskap?.
 • Rognhaug, Berit (1996). Datastøttet læring - veien til kunnskap?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 49- 66
 • Rognhaug, Berit (1996). Kunskap och lärande i IT-samhället.
 • Rognhaug, Berit (1996). Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid - et paraplyprosjekt.
 • Rognhaug, Berit (1996). Telemarkprosjektet. Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid - et paraplyprosjekt. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 96- 100
 • Räty, V-P.; Petäkoski-Hult, T.; KLoster, M.; Rognebakke, B.; Nilsson, B.; Lantz, S. & Rognhaug, Berit (1995). Multimedia application for learning, understanding and using a social sight vocabulary. Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (1995). Forskningstrategiske perspektiv og faglige valg i "Paraplyprosjektet" ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO.
 • Rognhaug, Berit (1995). Kunnskapssyn og yrkesutøvelse.
 • Rognhaug, Berit (1995). Kunnskapssyn og yrkesutøvelse. Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (1995). Teori og/eller praksis? Om kunnskapssyn og yrkesutøvelse.
 • Rognhaug, Berit (1994). KASUISTIKK - eksemplet som metode i spesialpedagogisk forskning.
 • Rognhaug, Berit (1994). Kunnskapsutvikling gjennom praksis. Ergoterapeuten.  ISSN 0800-3475.  37(6), s 4- 6 Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (1993). Med datamaskin løses læreproblemene ...?. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  58(6), s 3- 11
 • Rognhaug, Berit (1993). Med datamaskin løses læreproblemene ....?.
 • Rognhaug, Berit (1992). Begrepslæring gjennom multimedia - veien til kunnskap? En modellstudie av kunnskapsbasert programutvikling og datastøttet begrepslæring.
 • Rognhaug, Berit (1992). Begrepslæring gjennom multimedia - veien til kunnskap. En modellstudie av kunnskapsbasert programutvikling og datastøttet begrepslæring. Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (1992). Multimedia and computer assisted instruction.
 • Rognhaug, Berit (1992). Teorien om taus kunnskap. Hvilket bidrag kan den representere for spesialpedagogisk virksomhet. Vis sammendrag
 • Rognhaug, Berit (1991). Datastøttet læring - veien til kunnskap?.
 • Rognhaug, Berit (1990). Informasjonsteknologi i norsk spesialundervisning.
 • Rognhaug, Berit (1990). Informasjonsteknologi i norsk spesialundervisning.
 • Rognhaug, Berit (1989). Begrepslæring og datateknologi. Presentasjon av et prosjekt: "Begrepslæring og datateknologi. Interaktiv Audio-Visuell Arbeidsstasjon brukt i spesialundervisning".
 • Rognhaug, Berit (1987). Spesialpedagogiske tiltak sett i lys av samarbeidet barnehage - skole.
 • Rognhaug, Berit (1987). Stimulering av barns språk- og begresputvikling.
 • Rognhaug, Berit (1984). Lærerutdanning i spesialpedagogikk - quo vadis? Fagplanutvikling på 1. avdelings nivå (ny ordning) for allmennlærere og førskolelærere. Et innovasjonsarbeide ved Nesna lærerhøgskole 1983-1984.
 • Rognhaug, Berit (1979). Flerhandikapp. En studie av et normalbegavet barn med alvorlig grad av cerebral parese. Beskrivelse og refleksjon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. aug. 2010 16:20 - Sist endret 11. okt. 2016 12:12