Retningslinjer for ekstern praksis ved studier på Institutt for spesialpedagogikk

Felles retningslinjer for bachelor i spesialpedagogikk og master i spesialpedagogikk. Vedtatt av instituttstyret 6. juni 2017 (sak V 25/17)

Innhold

1. Målet med ekstern praksis

2. Ansvar og oppgavefordeling

3. Vurdering

4. Ved tvil om godkjenning av praksis


1. Målet med ekstern praksis

Praksis er definert som en obligatorisk del av enkelte emner i emnebeskrivelsen.

Målet med praksis er at studentene skal få erfaringer i arbeid med fagfeltet, samt innsikt i ulike problemstillinger og arbeidsoppgaver som oppstår i yrkesutøvelse.

Praksis skal i likhet med studie for øvrig, medvirke til at studentene får økt bevissthet om nødvendigheten av å ha et helhetsperspektiv på spesialpedagogisk arbeid.

Praksis skal spesielt medvirke til å utvikle bevissthet om det komplekse forholdet mellom teori og praksis, og hjelpe studentene til å foreta en etisk og kritisk vurdering av og refleksjon over eget arbeid og egen fungering.

I praksisundervisningen som ellers i studiet, bør studentene lære å vise vilje til å forholde seg til uoverensstemmelser og konflikter på en konstruktiv måte.

Retningslinjene gjelder eksternt veiledet praksis, og er utarbeidet i henhold til gjeldende lover, forskrifter og rammeplaner. (Program- og emnelpaner ved ISP, Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, Lov om universiteter og høgskoler og Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker).

2. Ansvar og oppgavefordeling

Praksisdelen av studiet organiseres gjennom samarbeid mellom praksisstedene og ISP. Instituttet rekrutterer praksisplasser og tildeler studentene praksissted. Det er instituttet som har det overordnede faglige og administrative ansvaret for praksis.

Hvert semester oppnevner ISP emneansvarlige, som har det faglige hovedansvaret for praksis i hvert enkelt emne. Dette hovedansvaret kan imidlertid delegeres til faglige praksiskoordinatorer på ulike nivåer, som også oppnevnes av instituttet. ISP skal også fordele hovedansvaret for administrativ bistand i forbindelse med praksis på de ulike emner, og hovedansvaret for denne administrative bistanden kan også fordeles til administrative praksiskoordinatorer.

Emneansvarlig/faglig praksiskoordinator skal

 • Foreslå aktuelle praksissteder
 • Tildele studenter til egnede praksissteder
 • Sende navn på studentene til praksisveileder
 • Ha jevnlig kontakt med praksisstedene og studenter, og være i dialog om innholdet i praksisoppholdet
 • Samarbeide med praksisveileder om vurderingen
 • Vurdere eventuelle arbeidskrav
 • foreta sluttvurdering av praksis til bestått/ikke bestått basert på evaluering og anbefaling fra praksisveileder og oppmøtedokumentasjon
 • følge opp saker der det er tvil om praksis godkjennes
 • Delta på møter om underkjenning av praksis

Administrativ bistand på emnet/adminstrativ praksiskoordinator skal

 • Sende ut forespørsler til praksissteder som emneansvarlig/faglig praksiskoordinator foreslår som mulige praksissteder
 • Sende ut nødvendig informasjon til praksisstedene som har takket ja til å ta imot studenter om: studentenes utdanning, det aktuelle praksisemnet, retningslinjer for praksis og rammene for praksisopplegget.
 • Sørge for at avtalene med praksisstedene om å ta imot studenter fra ISP blir formalisert, at ISP blir fakturert for oppdragene og at praksisstedene får utbetalt for disse fakturaene
 • Vedlikeholde ISPs praksisdatabase med oppdatert kontaktinformasjon for praksissteder, informasjon om status for samarbeidet med praksisstedene, antall studenter praksisstedet har forpliktet seg til å ta imot, vurdering av praksis for hver enkel student og gjennomføring av praksis på emnet.
 • Koordinere den interne og eksterne kommunikasjonen rundt praksis

Praksisveileder skal

 • Tilegne seg informasjon om studentens utdanning og det aktuelle praksisemnet
 • Legge en tentativ plan for praksisperioden i samarbeid med studenten
 • Orientere studentene om elever og klientgrupper som studentene vil møte, og målsettingen for opplegg/virksomhet.
 • Synliggjøre praksisstedets læringsmuligheter
 • Registrere studentens oppmøte i praksis
 • Veilede studentene under praksisperioden for å gi et overblikk over praksisstedet og veileders daglige arbeid, slik at praksisundervisningen settes inn i en sammenheng.
 • Være i kontakt med emneansvarlig/faglig praksiskoordinator og administrativ bistand på emnet/administrativ praksiskoordinator ved behov
 • Samarbeide med studenten om formelle og uformelle læringsmål
 • Gjennomføre et vurderingsmøte med studenten ved praksisperiodens slutt
 • Gi en skriftlig vurdering (i skjemaform) av studentens gjennomføring av praksis basert på de kriterier som instituttet oppgir (faglige krav og formelle krav) og gi sin anbefaling om hvorvidt praksis skal godkjennes
 • Formidle ISP informasjonen som er nødvendig for å foreta en endelig vurdering av studentens praksisperiode
 • Delta på eventuelle møter om underkjenning av praksis

Antall uker med praksis og antall dager i disse ukene er fastsatt i emnebeskrivelsene og annen tilleggsinformasjon for praksisemnene.

Studenten skal

 • Tilegne seg nødvendig informasjon om emnet, praksisstedet og praksisopplegget
 • Kontakte praksisstedet for å avtale oppmøte
 • Rette seg etter vanlige normer og regler som gjelder på praksisstedet, herunder avtaleverk og arbeidsmiljølovens bestemmelser.
 • Følge vanlig arbeidstid på praksisstedet. Det kan avtales avvik fra dette, når det samlede læringsutbytte tilsier det. Studenten utarbeider oversikt over arbeidstid og studiedager i samarbeid med veileder, og kontakter emneansvarlig/faglig praksiskoordinator ved behov.
 • Det er ikke mulig å ta lønnet arbeid på praksisstedet under praksisperioden. Gyldig fravær skal dokumenteres i samsvar med gjeldende regler på praksisstedet. Når fravær overstiger 10 % ved praksisperiodens slutt, skal som hovedregel ny praksis gjennomføres. Gyldig fravær kan kompenseres gjennom tilrettelegging for ekstra arbeidstid, dersom det er mulighet for det. Ved avbrudd i praksis kan det gis dispensasjon til å gå videre i studiet når minst 50 % av praksis er gjennomført. Emneansvarlig/faglig praksiskoordinator bestemmer når og hvordan praksisemnet skal fullføres.
 • Studenten har et selvstendig ansvar for å nyttiggjøre seg praksisperioden og praksisstedet som læringsarena.
 • Hvis det er forhold ved praksisoppholdet som studenten mener er til hinder for læring eller som ikke er i tråd med praksisordningen eller arbeidsmiljøloven, skal studenten ta kontakt med administrativ kontaktperson eller emneansvarlig /praksiskoordinator.

3. Vurdering

Studentens læringsutbytte skal vurderes både underveis og ved praksis slutt, i henhold til læringsmålene spesifisert i punkt 1. Dette kan operasjonaliseres i følgende delmål:

Kunnskapsmål:

 • økt kunnskap innenfor sitt fagfelt
 • innsikt i ulike oppgaver og problemstillinger innenfor feltet
 • kjennskap til og informasjon om ulike måter å organisere arbeidet på

Ferdighetsmål:

 • å utvikle ferdigheter i kommunikasjon med barn og unge
 • å utvikle ferdighet i kartlegging og rapportskriving
 • å utvikle ferdighet i tilrettelegging av praktiske spesialpedagogiske tiltak på så vel individ som systemplan

Holdningsmål:

 • reflektere over teoretisk kunnskap og praktisk handling, og sammenhenger mellom disse
 • utvikle evne til å sette ut i livet det man anser som riktig og viktig i forhold til system, gruppe eller enkeltindivid
 • utvikle evnen til stadig refleksjon over egen utvikling og praksis

Praksis anses som bestått, dersom studenten:

 1. Har et tilfredsstillende læringsutbytte, i henhold til læringsmålene som operasjonaliseres i delmålene.
 2. Studenten har rettet seg etter vanlige normer og regler som gjelder i arbeidslivet
 3. Studenten oppfyller kravene til nærvær
 4. Studenten har bestått praksisperiodens arbeidskrav

4. Ved tvil om godkjenning av praksis

 • Tvil om praksis kan bestås skal formildes umiddelbart til ISPs praksiskoordinator
 • Etter henvendelser har emneansvarlig/faglig praksiskoordinator ansvar for å følge opp saken, i samarbeid med administrativ bistand for emnet/administrativ praksiskoordinator
 • Det arrangeres et møte der emneansvarlig/faglig praksiskoordinator, administrativ bistand for emnet/administrativ praksiskoordinator og praksisveileder deltar, for å avklare hvordan å nå kompetansemål
 • Ved ikke bestått praksis, gis skriftlig begrunnelse som viser hvilke vurderingsområder som ikke er innfridd
 • Ved brudd på arbeidsstedets bestemmelser, arbeidsmiljøloven eller andre regler og normer for etisk forsvarlig oppførsel, kan studenten bortvises fra praksisstedet umiddelbart. Slike saker følges opp med et møte mellom institutt og student. Møtet vil danne grunnlag for en vurdering av om studentene skal få tilbud om å fullføre praksis.
 • De involverte parter skal vurdere om det er nødvendig å sende en bekymringsmelding, for å starte en skikkethetsvurdering av studenten, i tråd med ISPs retningslinjer for skikkethetsvurdering. Bekymringsmeldingsskjema er tilgjengelig her.  Det må også vurderes om forholdene er slik at de faller inn under Universitets- og høgskolelovens § 4-8.
Publisert 28. aug. 2017 10:50 - Sist endret 14. mars 2018 13:28