Vedtekter for Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Vedtektene ble vedtatt på allmøte 16/9-2015.

§ 1.1 Foreningens navn
Foreningens tittel er Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, og forkortes SU-UV.
§ 1.2 Formål
Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet er det øverste studentorganet på fakultetet, og bindeleddet mellom studentene og fakultetet. Studentutvalgets oppgave er å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor fakultetets styre jfr. Universitets- og høyskoleloven (videre forkortet UH-loven) § 4-1. SU-UV skal ivareta studentenes interesser på tvers av instituttene, og være et overordnet organ for alle fagutvalg, studentorganer og – organisasjoner tilknyttet fakultetet. SU-UV skal fungere som studentenes talerør i alle organer på fakultetet, og gjennom ulike organer på universitetet, i alle saker som angår studentene ved fakultetet jfr. UH-loven § 4.1.4. SU-UV skal også jobbe for å sikre aktivitet og studentengasjement, både faglig og sosialt.
§ 1.3 Organisering
Allmøtet til SU-UV er studentdemokratiet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet sitt øverste organ. Allmøtet dikterer SU-UV gjennom myndighet i alle saker ved 2/3-flertall. SU-UV jobber på tvers av instituttene (liste med instituttene) i saker med felles interesse. Det skal etterstrebes at lokale saker begrenset til de enkelte studieprogrammene skal avgjøres i de respektive fag- og programutvalgene. SU-UV består av direktevalgte studentrepresentanter fra allmøtet.  
§ 1.4 Verv
Ledergruppen til Studentutvalget består av følgende verv: Leder, nestleder eller annen leder og økonomiansvarlig. Disse vervene avgjøres på allmøtet. Studentutvalget består av totalt maksimum 15 representanter (da inkludert ledergruppen), og minimum 5 representanter.

§ 2.0 Allmøtet
Allmøtet er SU-UVs øverste organ. SU-UV kaller inn til ordinært allmøte to ganger i året, henholdsvis i starten av hvert semester. Inneværende leder i SU-UV kan kalle inn til allmøtet, dette skal skje senest tre (3) uker før møtet finner sted. Innkalling og dagsorden må opp til vurdering av allmøtet og godkjennes med de endringer allmøtet ønsker. Allmøtet skal også behandle regnskapet for forrige periode og budsjett for neste periode, samt eventuelle saker som er satt opp på dagsorden. 
§ 2.2 Innkalling til allmøte
Leder i SU-UV kan innkalle til allmøte. Allmøtet innkalles ved oppslag mist tre (3) uker før møtet finner sted. Tilgjengeliggjøring av budsjett og regnskap for alle studenter ved fakultetet skal skje senest 5 virkedager før allmøtet. Alle som har betalt semesteravgiften ved Universitetet i Oslo og som er registrert som studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har rett til å delta på allmøtet.
§ 2.3 Ekstraordinært allmøte
Det kan kalles inn til ekstraordinært allmøte dersom 2/3 av SU-UVs medlemmer ønsker det, 2/3 av representanter i øvrige utvalg på fakultetet krever det, eller 5 % av studentene ved fakultetet krever det.
§ 2.4 Stemmeberettighet
Semesterregistrerte studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet som har betalt semesteravgiften for inneværende semester har forslag-, tale- og stemmerett på allmøtet. Alle studenter som har betalt semesteravgiften for inneværende semester ved Universitetet i Oslo har talerett. Personer som ikke har mulighet til å delta på allmøtet kan bruke personlig fullmakt, som da skal inneholde rettkopi av semesterkort for inneværende semester og gyldig legitimasjon (eventuelt original). Deltakere på allmøtet kan kun holde personlig fullmakt for én medstudent. Alle fullmakter skal undersøkes av ordstyrer.
§ 2.5 Innhold
På allmøtet velges ordstyrer, referent og valgansvarlig, samt to personer til å signere protokoll. Sistnevnte personer må være studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO, mens forhenværende personer velges blant alle deltakere på allmøtet.
Før allmøtet starter skal innkalling og dagsorden godkjennes, med eventuelle endringer. Allmøtet behandler regnskap for forhenværende år og budsjett for foreliggende år, oppmeldte saker, eventueltsaker og vedtekter. Allmøtet er eneste sted for behandling av vedtekter.
§ 2.6 Valg
På allmøtet velges leder, nestleder eller annen leder, studentparlamentsrepresentant og økonomiansvarlig, samt øvrige SU-representanter. På allmøtet velges ordstyrer/valgansvarlig og referent. Valgansvarlig/ordstyrer skal være utenforstående og uavhengig. Denne personen ber forsamlingen i hver avstemming hvorvidt allmøtet ønsker skriftlig valg. Ønskes dette ikke foretas valg gjennom håndsopprekking. Det åpnes også opp for å tillate SU å holde supplerende valg underveis i semesteret skulle representanter i SU trekke seg, eller det fortsatt være ledige representantplasser.
§ 2.6.1 Personvalg
Ved personvalg med fler enn én kandidat ber ordstyrer forsamlingen ta stilling til om det ønskes at valget gjennomføres som flertallsvalg eller som preferansevalg. Alle valg som påvirker enkeltpersoner skal foregå som hemmelig valg.
§ 2.6.2 Stemmelikhet
Ved stemmelikhet skal det gjennomføres omvalg. Vet stemmelikhet to ganger, skal leder benytte sin dobbeltstemme. Ved stemmelikhet ved personvalg foretas først omvalg før loddtrekning benyttes.
§ 2.7 Intern oppbygging
Det skal etterstrebes at hvert institutt er representert med minst to representanter i SU-UV, samt at alle studier er representert, både på bachelor- og masternivå. Det skal også etterstrebes god kjønnsbalanse i SU-UV, samt at minst tre representanter fra foregående SU-UV gjenvelges, dette for kontinuitet. Det skal etterstrebes at representanter fra lokale fag- og programutvalg også sitter som representanter i SU-UV. Referater og/eller oppsummering fra møter skal gjøres tilgjengelig for ULF (Utvalgslederforumet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet). SU-UV skal bestå av minst 5 medlemmer, og maksimum 15, og disse representantene internkonstituerer seg til øvrige verv.
§ 2.8 Brønnøysundregistrene
Etter allmøtet plikter avtroppende leder i samarbeid med ny leder å oppdatere endringer i Brønnøysundregistrene. Endringer som skal meldes er: vedtekter, medlemsliste, og ny valgprotokoll. Avtroppende leder og økonomiansvarlig plikter å endre bankkontoen i samråd med påtroppende leder og økonomiansvarlig.
§ 2.9 Vedtektsendringer
Vedtektene skal endres dersom:
-    Studieprogramstrukturen ved fakultetet endres
-    Fakultetet omstruktureres på en slik måte at gjeldende vedtekter ikke lenger samsvarer til strukturen
-    De strider mot norsk lov
-    2/3 av representantene i SU-UV krever det
-    Allmøtet krever revidering av vedtektene til neste allmøte

§ 3.0 Ansvar og drift
§ 3.1. Studentutvalgets ansvar

SU-UV skal ivareta interessene til alle studentene ved UV på tvers av instituttene. SU-UV skal være et koordinerende organ for fagutvalgene og andre studentorgan ved fakultetet. SU-UV skal fungere som studentenes talerør gjennom ulike organer på fakultetet og universitetet, i saker som angår studentene.
SU-UV skal jobbe for et bredere studentengasjement, både faglig og sosialt.
Studentutvalget skal i forkant av hvert allmøte skrive en rapport over foregående periode for orientering.
§ 3.2 Ledergruppen
Ledergruppen til SU-UV består av leder, nestleder og økonomiansvarlig, eller to ledere og økonomiansvarlig.
Ledergruppen har et felles juridisk ansvar for SU-UV, både som organisasjon og organisasjonens økonomi.
Ledergruppen har ansvar for oppfølgning av personalsaker og sensitive saker.
§ 3.3 Leder
Leder velges på allmøtet høst. Vedkommende inngår kontrakt for ett år, som følger normal årsmodell. Leder skal ivareta studentene ved fakultetets interesser og er offisiell representant for studentene ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet opp imot fakultetets ledelse. Leder er SU-UVs ansikt utad. Leder forplikter seg til å høre på studenters meninger, særlig gjennom SU-UV og Utvalgslederforumet.
Leder har det formelle og overordnede ansvaret for bankkonto og utvalgets finanser. Leder har signaturrett i alle saker.
Avtroppende leder plikter å lære opp påtroppende leder i alle relevante områder. Leder plikter å sikre at alle nye representanter i SU-UV får opplæring.
Leder plikter å kalle inn til møter, og lede møter. Dette gjelder både ordinære møter og årsmøter. Leder er juridisk ansvarlig for studentutvalget. 
Leder har ansvar for innkalling av og oppfølgning av ULF (Utvalgsledernes forum). Leder skal delta aktivt i SULF (Studentutvalgsledernes forum). Leder har ansvar for kommunikasjon med dekanatet, særlig i forbindelse med dekanlunsj.
Leder plikter å holde ledergruppa (bestående av leder, nestleder og økonomiansvarlig) oppdatert på alle saker.
Leder har fullmakt til å uttale seg på vegne av SU-UV i alle saker. Vedkommende opplyser da SU-UV i ettertid om dette. Ved mer tungtveiende saker, da særlig av politisk natur, skal vedtak fattes eller politikk utformes, i SU-UV før uttalelse.
§ 3.4 Nestleder
Nestleder velges på allmøtet høst. Vedkommende inngår kontrakt for ett år, som følger normal årsmodell. Nestleder skal ivareta studentene ved fakultetets interesser og er offisiell representant for SU-UV opp imot fakultetets ledelse, skulle leder ikke være tilgjengelig. Nestleder forplikter seg til å høre på studenters meninger, særlig gjennom SU-UV og Utvalgslederforumet.
Nestleder er leders stedfortreder og plikter dermed å kunne tre inn i leders rolle ved behov, også ved umiddelbart behov. Nestleder overtar lederens oppgaver dersom lederen selv ikke kan utføre disse.
Avtroppende nestleder plikter å lære opp påtroppende nestleder i alle relevante områder. Nestleder plikter å bidra til å sikre at alle nye representanter i SU-UV får opplæring.
§ 3.5 Ved valgt modell med to ledere
I denne modellen skal lederne seg i mellom fordele alle arbeidsoppgaver til både leder og nestleder i forhenværende modell, mellom seg. Valgt fordeling må godkjennes av SU-UV.

§ 3.6 Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig har det juridiske ansvaret for Studentutvalgets økonomi sammen med leder. Vedkommende inngår kontrakt for ett år, som følger normal årsmodell. Økonomiansvarlig plikter å til enhver tid ha god oversikt over Studentutvalgets økonomi, samt tidligere og fremtidige utgifter.
Økonomiansvarlig plikter å følge SU-UVs økonomiske regler, samt sikre at disse blir fulgt av andre instanser. Økonomiansvarlig skal bidra i økonomiske søknadsprosesser både fra og til SU-UV.
Økonomiansvarlig har sammen med ledergruppen ansvar for at SU-UV driftes økonomisk forsvarlig. 
Avtroppende økonomiansvarlig plikter å lære opp påtroppende nestleder i alle relevante områder. Økonomiansvarlig plikter å holde seg oppdatert på fakultetets økonomiske regler, og skal så langt det er mulig sikre egen kompetanse gjennom f.eks. kurs dekket av SU-UV.
§ 3.7 Studentparlamentsrepresentant
Representant og vararepresentant(er) til Studentparlamentet velges under allmøtet vår og sitter for ett år, med påtropp fra Studentparlamentets konstituerende møte. Representanten plikter å holde SU-UV orientert om aktuelle saker som skal til behandling i Studentparlamentet. SU-UV kan fremme saker i Studentparlamentet gjennom denne representanten, og binde representantens stemmerett i saker hvis ønskelig.
§ 3.8 Øvrige representanter
Alle representanter i SU-UV skal delta aktivt både på møter og arrangementer. Alle representanter plikter å delta aktivt i forbindelse med minst ett arrangement per semester.
Studentutvalget kan selv opprette verv de finner naturlige for driften.
Studentutvalget plikter å stille representanter med vararepresentanter til studentrelevante utvalg og komiteer ved fakultetet.
§ 3.9 Møtevirksomhet
For at SU-UV skal være møtedyktige må minst et enkelt flertall være tilstede. Møtes holdes jevnlig, minst to ganger per måned, med unntak av ferieperioder. Det skal også holdes jevnlige møter mellom leder, nestleder og økonomiansvarlig. 
SU-UV kan velge å ha fast referent eller rullerende referent. Er ikke leder tilstede, vil nestleder være møteleder. Er heller ikke nestleder tilstede velges møteleder ved starten av møtet.
Representanter som ikke har mulighet til å møte plikter å informere leder og/eller nestleder om dette senest 24 timer før møtestart. Alle representanter i SU-UV har møte-, tale-, og stemmeplikt, samt forslagsrett. Alle studenter ved Universitetet i Oslo har observatørrett. SU-UV kan velge gjennom alminnelig flertall å gi observatører tale- og forslagsrett, samt velge gjennom alminnelig flertall å gi personer som ikke er studenter ved Universitetet i Oslo observatørrett og eventuelt talerett. Det åpnes ikke for å gi observatører uten tilknytning til Universitetet i Oslo forslagsrett.
Leder plikter å kalle inn til ordinære møter senest én uke før møtet, og publisere saksliste senest to (2) dager før møtestart. Saker av politisk natur meldt opp av andre medlemmer skal orienteres rundt senest tre (3) dager før møtestart. Er dette ikke mulig, plikter leder å kontakte SU-representanter som ikke er tilstede på forhenværende møte for å gi de mulighet til å uttrykke sin mening i saken.
Ved hvert møte skal innkalling(er) og referat(er) tas opp til behandling for SU-UVs godkjenning. Disse kan godkjennes ved små endringer, eller sendes tilbake til ledergruppen. SU-UV kan også gi leder fullmakt til å godkjenne referater. Referater skal publiseres senest tre dager etter hvert møte.
§ 3.10 Uttalelser og kjennskap om SU-UV blant studenter generelt ved fakultetet
SU-UVs representanter skal jobbe for at organet blir mer kjent blant studenter på fakultetet generelt. 
§ 4 Økonomi
§ 4.0 Økonomi

Ansvaret for oppfølgning av budsjett og budsjettsaker ligger hos økonomiansvarlig i samråd med ledergruppen. SU-UVs budsjett skal forvaltes i henhold til foreningens formål. 
Alle utgifter fra SU-UV skal diskuteres i Studentutvalget som helhet. Alle økonomiske saker og utgifter må godkjennes og underskrives av økonomiansvarlig og leder eller nestleder. Sistnevnte enkeltpersoner har ikke mulighet til å ikke godkjenne økonomiske utgifter skulle dette stride mot SU-UVs avgjørelse.
I hvert budsjett skal det settes av en bestemt sum for tildeling til andre studentdrevne utvalg ved fakultetet. Alle bevilgninger krever skriftlig søknad, med vedlagt budsjett og prosjektbeskrivelse. Bevilgninger av penger til andre studentdrevne utvalg eller formål krever alminnelig flertall i SU-UV for å godkjennes. 
§ 4.1 Rutiner
Originalkvitteringer skal alltid leveres til økonomiansvarlig. Ved utlegg skal originalkvitteringer leveres økonomiansvarlig før beløpet kan tilbakebetales. I interne, og eksterne, økonomisøknader må alle utgifter detaljeres eksplisitt, formål forklares, og det må stå eksplisitt hvilken post i budsjettet det søkes på.
§ 5 Mistillit, oppløsning og ved trekk
§ 5.1 Mistillit

Det kan stilles mistillitsforslag mot alle medlemmer av SU-UV. Personen det gjelder har rett til å bli skriftlig informert om mistillitsforslaget med begrunnelse én uke før dette tas opp på studentutvalgsmøte. På møtet skal begrunnelsen redegjøres for av forslagsstiller, og personen det blir stilt mistillitsforslag mot har rett til å forsvare seg. Vedtak om mistillit krever 2/3 flertall. Personen det gjelder har ikke stemmerett. Avstemningen skal foregå ved hemmelig valg. Dersom mistillit vedtas vil vedkommende det gjelder miste sin plass i SU-UV og tilhørende verv.
§ 5.2 Oppløsning
Foreningen kan oppløses ved enstemmig vedtak på allmøte. Ved opphør vil midler og eiendeler tilbakeføres til fakultet, som plikter å bruke pengene til studentrettede formål. Forhenværende styre må melde opphør til Brønnøysundregistrene og avslutte kontoen i banken.
§ 5.3 Utmelding
Hvis leder, nestleder, økonomiansvarlig eller Studentparlamentsrepresentant trekker seg underveis i semesteret velger SU-UV om de ønsker å holde et nytt allmøte eller oppnevne en midlertidig erstatter frem til neste ordinære allmøte. Utmelding må skje skriftlig.
 

Publisert 27. aug. 2015 10:44 - Sist endret 29. sep. 2015 14:21