Produksjoner

Her kan du se et utvalg av produksjoner ved UniMedia som viser våre kompetanser innen film og forskningsformidling. Mange av våre produksjoner har vært vist på NRK Kunnskapskanalen. 

 Læringsomgivelser

En digital læringsomgivelse kombinerer ofte ulike media som tekst, lyd, bilder og filmsekvenser. En slik omgivelse gir studenten flere muligheter og valg enn å se en enkeltstående film fordi den kan knyttes til spørsmål, oppgaver eller utdypende tilleggsinformasjon.
Læringsomgivelsen kan være sekvensiell og ha et styrt forløp eller ha en åpen arkitektur slik at studenten kan velge sin egen sti. Et formål med slike omgivelser kan være å aktivere studentene til å få ny kunnskap eller reflektere omkring et tema.

Relekvant

ReleKvant handler om forskningsbasert utvikling og utprøving av undervisningsressurser innen relativitetsteori og kvantefysikk for elever i videregående skole. Videoene integreres som ressurser i den nettbaserte læringsomgivelsen viten.no.

 

/// Se mer

«HMS-er det så nøye da?»

Videoen er et utdrag av introduksjonene til e-læringskurset «HMS ved UiO». Helse, miljø og sikkerhet angår både studenter og ansatte. HMS handler om å ta vare på den enkeltes helse og å gi alle et trygt arbeids- og læringsmiljø. HMS handler også om å sørge for at den enkelte student eller medarbeider blir sett og ser andre.

 

/// Se mer

Enable

Barna på St. Mark school for the deaf i Masaka, Uganda liker å leke i vannet. De er døvblinde og aktiviteten i vannet stimulerer den taktile sansen. Bevegelsene i vannet gir dem sanseinntrykk gjennom huden de ellers ikke ville fått. Disse barna kan ikke få erfaringer ved å bevege seg fritt rundt, men leken i bassenget kan gi dem noen nye erfaringer.

/// Se mer

Sansetap

Sansetap er en universelt utformet nettportal med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap. Fokuset er på mestring og muligheter for mennesker i alle aldre. Portalen henvender seg til fagpersoner, personer med sansetap, deres familie og sosiale nettverk. Korte videosekvenser viser portretter og hvordan omgivelsene kan tilrettelegges. Simulatorer viser eksempler på hvordan sansetap kan arte seg. Portalen beskriver diagnoser og orienterer om hjelpeapparatet.

/// Se mer

Teachers for all

Teachers for All er et nettsted med fokus på literacy og integrering av elever med spesielle behov i inkluderende skoler. Teachers for All er produsert under paraplyen Fleksibel læring i 2008. 

/// Se mer

 Forskningsformidling

Formidling av forskning skjer i all hovedsak som tekster. I mange tilfeller er det imidlertid både mulig og ønskelig med å benytte andre medier og sjangre for å få frem sider ved forskningen som til eksempel: prosess, metode, case, informanter, funn, impact eller teoretiske sammenhenger, fagkritikk med mer.
Vi har erfaring med at korte regisserte fimsekvenser, opptak fra felten eller animasjoner er eksempler som kan fungere godt i ulike situasjoner som formidling til fagfeller, for allmenheten eller til policyfeltet og andre interesserte. Sammensmeltning mellom ulike medieformater gjør det også mulig å kombinere video/animasjoner og tekst til eksempel i pdf av forskningsartikler.

MIRACLE

Dette er en informasjonsfilm om forskningsprosjektet Miracle (Mixed Reality Interactions across Contexts of Learning).

/// Se mer

MEDISIM

Interaktive animasjoner for å vise og understøtte forskningsfunnene til Leiv Erik Rossland.

/// Se mer

CONTACT

Hvordan endrer IKT kommunikasjon, bevaring, representasjon og organisasjon i museer og andre kulturarvinstitusjoner? Denne infofilmen introduserer forskningstemaene i NFR-prosjektet CONTACT.

/// Se mer

Essay Critics

EssayCritic er formidling av et forskningsprosjekt hvor formålet var å undersøke om bruken av programvaren EssayCritic kunne gi elever motivasjon og hjelp til å vurdere innholdet ved automatisk tilbakemelding når de skrev engelske stiler. Elever ved en videregående skole i Norge mottok hjelp fra et program i Hongkong. Forskningsprosjektet var et samarbeid med et universitet i Hongkong og videoen var en dokumentasjon/presentasjon av arbeidet i Norge.

/// Se mer

TWEAK

Formidlingsfilm basert på illustrasjoner og intervjuer om forskningsprosjektet TWEAK.

/// Se mer

 Filmsekvens / Case / Scenario

Formålet med læremidlet definerer den typen filmsekvens som tjener formålet best. Filmene kan være informative (f. eks. prosedyrer eller bruk av teknikk), normative (gir seeren råd eller anbefalinger), illustrative (visualisering av annet innhold) eller ha en triggereffekt (spissformuleringer som trigger til diskusjon). Sekvensene kan enten være dokumentariske eller dramatiserte case fra undervisningssituasjoner eller livet utenfor skolen.
Portretter av personer eller av miljøer kan gi seeren ny innsikt og forståelse. Scenarioer illuderer en tenkt framtid og kan fungere som et felles utgangspunkt for diskusjon mens interaktiv film gir brukeren tilgang til ressurser eller valg av ulike forløp i selve filmen.

Spilltakulært

Er et phd prosjekt av Caorline Creaud som ønsker å ta i bruk spillelementer i fransk språkundervisning ved hjelp av digitale løsninger. Prosjektet retter seg mot elever første trinn i den videregående skole. For å vise konsept, prosess og brukeropplevelse ble det laget 3 video for å illustrere og formidle prosjektet til andre.

/// Se mer

Natur og kultur på Hovedøya

Hovedøya er en vakker naturperle i Oslofjorden, med en lang og spennende historie, et unikt planteliv og en svært interessant geologi. I dette programmet ser vi på øyas lange historie, fra urtidens havbunn via vulkaner og istid, middelalderens klosterhistorie, militærhistorie og dagens kulturlandskap. Programmet ble vist på NRK1 og TV2.

/// Se mer

Pitro

Pitro var et forskningsprosjekt som undersøkte ulike former for mediering. Forskerne stilte spørsmål om læremidler basert på stillbilder stimulerte til mer refleksjon og diskusjon blant studenter enn korte videosekvenser. For å illustrere ulike forskningsdesign og skape en felles forståelse blant forskerne ble det laget videoscenarioer av hvordan studentene arbeidet med ulike media underveis i prosjektet.

/// Se mer

Farmasi

Videoillustrasjoner av laboratorieprosesser til bruk for studenter for at de skal kunne forberede og repetere eksemplarisk praksis.

/// Se mer

Medmobil

MedMobil hadde som formål å forbedre og forenkle informasjonsinnhenting og kommunikasjon mellom sykepleiere og leger ved en post på et sykehus. For å få et felles samlingspunkt for utvikling og diskusjon blant prosjektdeltagerne ble det laget et videobasert scenario. Ved hjelp av scenarioet ble det klarere for alle parter hvilken vei prosjektet skulle utvikle seg videre.

/// Se mer

 Forelesning og arrangement

UniMedia har lang erfaring med fler-kamera produksjoner fra ulike typer arrangementer ved UiO for visning på tv og web. Det kan være faglige temaer fra forelesninger, symposier, jubileer eller andre markeringer som kan være av allmen interesse for et bredt publikum. Våre fler-kameraproduksjoner vises på NRK2, Kunnskapskanalen. På opptak kan vi tilby et ferdig mikset bildesignal som streames direkte ut på nett.

Vi har lang erfaring med opptak fra for eksempel Sophus Lies auditorium, Georg Sverdrups Hus, Auditorium 1 i SV-bygget, Gamle festsal, Universitetets Aula og Realfagsbiblioteket.
Fler-kamera tv-opptak og direktesendinger på nett er risikofylt. Man får bare den ene sjansen og det er mye som skal klaffe både foran og bak kamera. Vi har lang erfaring i å sørge for at teknikken fungerer, og at dine arrangement fremstår slik dere ønsker på film. Vi ønsker derfor å være med så tidlig som mulig i planleggingen av arrangementer der vi skal gjøre opptak for visning på tv og live-streaming.

Kronprinsen besøker Universitetet i Oslo - foredrag og debatt om globale utfordringer
 

Kronprinsparet besøkte Universitetet i Oslo for å få vite mer om Universitetets satsinger og bidrag til å løse globale utfordringer.
 

/// Se mer

Kapitalen i det 21. århundre - v/Thomas Piketty: Foredrag og debatt

Vi møter økonomen Thomas Piketty som har skrevet den internasjonalt kjente boken «Kapitalen i det 21. århundre».

/// Se mer

Bateson Symposiet

“Globalisation and the roots of the ecological crisis” The 2d International Bateson Symposium - Oslo 11-12 September 2013 ved Universitetet i Oslo.

/// Se mer

Bill Gates på UiO

Bill Gates besøkte UiO for å snakke om global helse og utvikling.

/// Se mer

Abelprisen

Abelprisen deles ut hvert år av Det Norske Videnskaps-Akademi for fremragende vitenskapelig arbeid i matematikk, og er på 6 mill.kroner. UniMedia produserer hvert år et intervjuprogram med prisvinneren som blir vist på Kunnskapskanalen NRK2

/// Se mer

Global Citizen

UiO arrangerte åpne forelesninger om denne tematikken: Globale utfordringer krever løsninger som forener det lokale med det globale. Forelesningsserien ser vår historie og vår kulturarv i en tverrfaglig sammenheng, og stiller kritiske spørsmål ved universitetenes ansvar for kunnskap og kunnskapsdeling.

/// Se mer

ETTER 22 JULI

Universitetet i Oslo holdt i 2011 en forelesningsrekke som belyste viktige temaer aktualisert av terrorhandlingene den 22. juli.

/// Se mer

Hannah Arendt i dag

Arendt i dag er et TV-program i tre deler om den tyske filosofen Hannah Arendt (1906 - 1975) og hennes tilnærming til politisk tekning. Programmet er en samtale mellom dr. art Helgardt Mahrdt og professor Bernt Hagtvet. Hver del varer i 30 minutter.

/// Se mer

 Dokumentarfilmer

En dokumentarfilm er spesielt godt egnet til å gå i dybden innenfor et fagfelt, eller et spesielt tema, og gir anledning til å presentere forskningsbasert kunnskap i en engasjerende visuell fortelling. Dokumentaren kan ha et stort antall seere og egner seg til formidling for allmennheten. Vi utvikler og produserer dokumentarprogrammer i samarbeid med forskningsmiljøer.
Våre dokumentarfilmer blir vist på NRK, Kunnskapskanalen, TV2 og også internasjonalt. Produksjon av dokumentarfilm gir også muligheter til å sekvensere opptakene for undervisningssammenheng og ulike typer formidling av forskning, som f.eks kort presentasjon av egen forskning. Tekst og filmsnutter kan gi en medierik og informativ omgivelse med mulighet for å gå i dybden, og være tilgjengelig i lang tid.

Observatoriet i Oslo - Også vi søker stjernene

Dette er filmen om Observatoriet i Oslo - om breddegrader, lengdegrader, tid og magnetisme. Og om å søke mot stjernene for å finne vår plassering på jorda. Fortalt av Andreas Wahl. 

/// Se mer

Fra Fadervår til Facebook

En dokumentarfilm om leseopplæringen i Norge sett i en samfunnsmessig og og historisk kontekst. Prosjektet Lesehistorie: den tidlige leseopplæringen er et av flere bidrag fra Utdanningsvitenskapelig fakultet til UiO`s 200-årsjubileum.

/// Se mer

Globalisering av fiskeriene ved Victoriasjøen

I løpet av de siste 25 årene har fisket ved Victoriasjøen totalt forandret seg. Fra å være et lokalt fiske, hvor fisken ble bearbeidet og solgt på lokale og regionale markeder, selges nå det meste av fisken i Europa, USA og Japan, eller blir malt opp til fiskemel for dyrefôrindustrien.

/// Se mer

Ibsen i Sør-Italia

Henrik Ibsen skrev flere av sine mest kjente skuespill i Italia. I dette programmet følger vi i Ibsens fotspor i Sør-Italia, for å kaste lys over hans opphold og diktning i Sorrento, Amalfi og Ischia. Her ble Peer Gynt, Et dukkehjem og Gengangere i hovedsak skrevet. Sendt på Kunnskapskanalen, NRK1

/// Se mer

Timbuktu dokumentarene

En dokumentarfilm i 2 deler om den myteomspunne ørkenbyen Timbuktu i vest afrika på grensen til Sahra.  

Hver del varer i 29 minutter.

/// Se mer

 Informasjonsfilmer

Informasjonsfilmer er en anledning til å øke sannsynligheten for å komme gjennom med et budskap. Informasjon gjennom tekst og instrukser er i mange tilfeller ikke nok til å nå gjennom med budskapet. Dette gjelder spesielt i komplekse situasjoner.
Vi lager ofte informasjonsfilmer i samspill med tekst, bilder og animasjoner for å oppnå formålet med informasjonen.

Institutt for Medisinske Basalfag

Målet med filmen er å tydeliggjøre organisasjonen på IMB med fire avdelinger som driver medisinsk grunnforskning innen molykelærmedisin, ernæring, biostatistikk og adferdsfag. Filmen forteller også hvilke ambisjoner instituttet har for forskning og undervisning i fremtiden."

/// Se mer

UiO Ambassadørene kommer

I forbindelse med Universitetet I Oslos 200 års jubileum fikk alle videregående skoler i østlandsområdet som ønsker det, besøk av én av universitetets forskere og flinkeste formidlere. De omreisende forskerne ble døpt UiO ambassadører.En av disse er professor i kjemi, Rolf Vogt.

/// Se mer

Brannvern

Brannvern er en serie instruksjon- og informasjonsfilmer for nett som skal gi ansatte og studenter ved UiO kunnskap om hva som skal gjøres i branneller andre kristiske situasjoner.

/// Se mer

UiO Lysmarkering

Universitetet i Oslo hadde i 2011 200-års jubileum. Jubileumsåret ble innledet med en stor lysmarkering på Blindern Campus. InterMedia produserte en film fra kvelden lysene ble tent.

/// Se mer

SCY simulering

En interaktiv flash animasjon som beskriver det mennesklige DNA og DNA analyse med bruk av restriksjonsenzymer. Denne ble utarbeidet for å støtte elever i et eksperiment med DNA analyse under forskningsprojektet SCY (Science Created by You).

/// Se mer

UIO presentasjon

En presentasjonsfilm om Universitetet i Oslo.

/// Se mer