Info om veiledning for KDL-studenter

Veiledning er en obligatorisk del av studiet, og masteroppgaven kan ikke leveres uten at du har hatt veiledning. Denne informasjonen gjelder for studieretning Kommunikasjon, design og læring.   

Veiledertildelingen

På bakgrunn av prosjektbeskrivelsen tildeler Institutt for pedagogikk veileder og eventuelt biveileder. I noen tilfeller vil det være aktuelt å bruke eksterne veiledere. I løpet av semesteret du skal skrive prosjektbeskrivelsen, får du vanligvis tilsendt en liste over tilgjengelige veiledere. Det er opp til deg å oppsøke og forhøre deg hos disse for å undersøke om hvem som kan være egnet og villig til å være veilederen din. Du må melde inn ønsket/ønskene dine til studieveileder på miriam.segal@iped.uio.no. Det er ikke noen garanti for at du får ønsket ditt oppfylt, men vi gjør vårt beste for at det skjer. Har du et ønske om en veileder som ikke står på lista eller som er ekstern, må dette formaliseres via studieadministrasjonen. Eksterne veiledere som ikke har vært brukt før, skal godkjennes av instituttet. Tildeling av veileder tar vanligvis opptil 1 måned. Du blir kontaktet på e-post med informasjon om veiledertildelingen.

Oppgavens omfang for KDL-studenter er 30 studiepoeng. Dette utløser 30 timer veiledning, inkludert veileders forberedelser. Vanligvis utgjør direkte veiledningssamtale en tredjedel av tiden, cirka 10 timer.

Bruk av veiledningstiden skal avtales nærmere mellom deg og veileder, avhengig av hva slags veiledning det er behov for. Ved bruk av biveileder vil vanligvis cirka en tredjedel av veiledningspotten brukes til dette, dvs rundt 3 timer direkte veiledningssamtale.

Du har ansvar for å ta med veiledningsavtale til første møte med veileder. Avtalen skal gjennomgås og undertegnes av begge. Vi anbefaler at dere går gjennom dokumentet ”momenter til samtale om veiledning” sammen med avtalen. Ferdig utfylt avtale skal returneres til Institutt for pedagogikk for registrering.

Det er du som studenten som har ansvar for å gjøre avtaler om veiledningssamtaler og følge opp disse. Det er alltid en fordel at både du og veilederen informerer oss om fravær eller annet som medfører at veiledningen må utsettes så tidlig som mulig.

Hvis det oppstår problemer i forhold til veiledningen, veiledningsforholdet, eller at planlagt progresjon ikke kommer til å overholdes, ta kontakt med instituttet.

Veiledningsavtaleskjema og momenter til første veiledningsmøte

Veiledningsavtalen skal leveres til instituttet innen 6 uker etter at veileder har blitt tildelt.

Studieavtale for opptak på masterstudiet i pedagogikk

Studenter som er tatt opp på masterstudium skal i tillegg til bekreftelse av utdanningsplan og betale semesteravgift, inngå avtale om veiledning med det aktuelle instituttet som deres studieprogram er knyttet til. Avtalen stadfester og presiserer forhold som legges til grunn for veiledning av oppgaven. Avtale om veiledning inngås så snart som mulig etter tildelt veileder. Avtalen skal være med å sikre gjensidige rettigheter og plikter. Veiledningen inngår som en obligatorisk del av arbeidet med masteroppgaven og er en forutsetning for å levere oppgaven til sensur. Se Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 2.5.7

Veiledningsavtalen skal leveres innen 6 uker etter veiledertildelelsen:

Avtale om veiledning (bokmål)
Avtale om rettleiing (nynorsk)

Bestemmelser om utfylling og bruk av avtalen

I tilknytning til veiledningen, er det utarbeidet noen momenter til veiledningssamtalen, med den hensikt å få større bevissthet rundt temaer som man erfaringsmessig vet det er behov for å få en avklaring på:
Momenter til første veiledningsmøte
Etiske retningslinjer for veiledere

Ved ønske om biveileder, må du først avklare behov med tildelt hovedveileder, og deretter sende inn søknadsskjema.

Publisert 6. sep. 2016 12:11 - Sist endret 19. okt. 2016 10:17