Deltakere i Effects of Model Specification in Subscale Score Estimation in International Large Scale Assessments (ph.d.-prosjekt)

Navn Telefon E-post Emneord
Kondwani Kajera Mughogho
Leslie Rutkowski Professor II leslie.rutkowski@cemo.uio.no
David Rutkowski Professor II +47 22844468 david.rutkowski@cemo.uio.no