National publications

2019

Anmarkrud, Ø., & Refsahl, V. (2019). Gode lesestrategier. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202596804.  88 s.

2018

Grøver, V. (2018). Å lære språk i barnehagen. Kvaliteter ved barns samhandling med voksne og jevnaldrende som fremmer språklæring. Cappelen Damm Akademisk. 

2017

Brandmo, C., & Aas, M. (2017). Med skråblikk på ledelsesmodeller: "Instructional" og  "transformational" ledelse i norsk kontekst [With oblique glance on leadership models: Instructional and 4 transformational leadership in the Norwegian context]. In M. Aas & J. M. Paulsen (Eds.), Ledelse i fremtidens skole [Leadership of schools of the future] (pp. 53 -72). Oslo: Fagbokforlaget.

Rydland, V. (2017). Utvikling av språkforståelse gjennom naturfag. 2, 42-45. 

2016

Wittek, L., & Brandmo, C. (2016). Om undervisning og læring [About teaching and learning]. In H. Strømsø, K. H. Lycke, & P. Lauvås (Eds.), Når læring er det viktigste, undervisning i høyere utdanning [When learning is the most important, teaching higher education] (Revidert utg., pp. 19 - 39). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

2014

Anmarkrud, Ø., Bråten, I., & Strømsø, H.I. (2014). Strategisk kildevurdering av multiple tekster: Utbytterikt, men krevende. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 98, 47-57.

Brandmo, C (2014). Kognitive og sosialkognitive tilnærminger til læring [Cognitive and social cognitive approaches to learning]. In J. H. Stray & L. Wittek (Eds.), Pedagogikk, en grunnbok [Basic Book in Educational Science] (pp. 179 - 196). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Brandmo, C (2014). Metakognisjon og selvregulert læring [Metacognition and self-regulated learning]. In J. H. Stray & L. Wittek (Eds.), Pedagogikk, en grunnbok [Basic Book in Educational Science]. (pp. 197 - 213). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Hagen, Å., Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2014). Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Norsk tidsskrift for logopedi, 60 (4), s. 6-13. ​

Lervåg, A., & Melby-Lervåg, M. (2014). Utvikling av språk og leseferdigheter hos minoritetsspråklige. I J. H. Stray & L. Wittek (red.), Pedagogikk – en grunnbok. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

Melby-Lervåg, M., & Lervåg, A. (2014).  Språklig utvikling hos barn fra null til fem år. I Vibeke Glaser, Ingunn Strøksen, & May Britt Drugli (red.), Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget

Rydland, V. (2014). Læring og språk. I J. H. Stray & L. Wittek (red.), Pedagogikk – en grunnbok (s. 270-283). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Strømsø, H.I. (2014). «Klikkere» i forelesningen: Bidrar det til læring eller er det bare morsomt? Uniped, 37, 20-32.

Wittek, L., & Brandmo, C. (2014). Ulike tilnærminger til læring: Et historisk riss [Different approaches to learning: A historical sketch]. In J. H. Stray & L. Wittek (Eds.), Pedagogikk, en grunnbok [Basic Book in Educational Science] (pp. 113 -132). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

2013

Olaussen, B.S. (2013). Sosial kognitiv teori. I R. Karlsdottir  & I.H. Lysø (red.), Læring – utvikling- læringsmiljø. En innføring i pedagogisk  psykologi. Trondheim: Akademika Forlag

Rogne, W.M., & Strømsø, H.I. (2013). Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse. Acta Didactica Norge, 7, http://adno.no/index.php/adno/article/view/254

2012

Anmarkrud, Ø., & Bråten, I. (2012). God undervisning i lesestrategier - hva klasseroms-forskningen har lært oss. I S. Matre & A. Skaftun (red.), Skriv! Les! Artikler fra den første nordiske konferansen om lesing, skriving og literacy. Trondheim: Tapir Akademika Forlag.

Fjell, K., & Olaussen, B.S. (2012). Utvikling av lærer-elev relasjoner i klasserommet: Læreroppfatning sammenlignet med en teoribasert analyse. FOU i praksis, 2, 9-31.

Furberg, A.L., & Rasmussen, I. (2012). Faktaorientering og forståelsesorientering i elevers bruk av nettbaserte læringsomgivelser. I T.E. Hauge & A. Lund (red.), Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen (s. 23-57). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

2011

Bråten, I. (2011). Elevers læring 1 – 7. I M.B. Postholm, P. Haug, E. Munthe, & R.J. Krumsvik (red.), Lærerarbeid for elevenes læring 1 – 7 (s. 41-59). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Bråten, I. (2011). ). Elevers læring 5 – 10. I M.B. Postholm, P. Haug, E. Munthe, & R.J. Krumsvik (red.), Lærerarbeid for elevenes læring 5 – 10 (s. 43-62). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Melby-Lervåg, M., & Lervåg, A. (2011). Hvilken betydning har morsmålsferdigheter for utviklingen av leseforståelse og dets underliggende komponenter på andrespråket? Norsk pedagogisk tidsskrift, 95, 330- 341.

2010

Anmarkrud, Ø., & Bråten, I. (2010). Læsemotivation og motiverende læseundervisning. I S. Madsbjerg & H. R. Lund (red.), Læselyst og læring (s. 25-40). København: Dansk Psykologisk Forlag.

Anmarkrud, Ø., & Refsahl, V. (2010). Gode lesestrategier – på mellomtrinnet. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

2009

Aukrust, V. G., & Rydland, V. (2009). Barnehagens kvalitet og skolefaglig læring: En kunnskapsoversikt. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 93, 178-188.

Bråten, I., & Strømsø, H.I. (2009). Multiple tekster—til innsikt og besvær. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 93, 386-400.

Lervåg, A., & Melby-Lervåg, M. (2009). Muntlig språk, ordavkoding og leseforståelse hos tospråklige: En sammenfatning av empiriske studier. Norsk Pedagfogisk Tidsskrift, 93, 264-279.

Olaussen, B.S. (2009). Arbeidsplaner i skolen: En kontekst for utvikling av selvregulert læring? Refleksjoner etter en studie på småskoletrinnet. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 93, 189-201.

Rydland, V. (2009). Betydningen av demografiske faktorer, lesing på fritiden of temakunnskaper for 5. klassingers forståelse av fagtekster i naturfag. En sammenligning av minoritets- og majoritetsspråklige elever. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 93, 280-293.

2008

Strømsø, H.I., Bråten, I., & Hagen, Å. (2008). Lesing på Web. Læsepædagogen, 56(1), 14-19.

2007

Aukrust, V.G. (2007). ”Røverkjøp” og ”bra kjøp”: Om språk og leseforståelse i et utviklingsperspektiv. I I. Bråten (red.), Leseforståelse: Lesing i kunnskapssamfunnet—teori og praksis (s. 110-127). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Aukrust, V.G., & Rydland, V. (2007). Minoritetsspråklige barn og lesing—hvordan kan barnehagen og skolens begynnerundervisning legge til rette for leseforståelse? I I. Bråten (red.), Leseforståelse: Lesing i kunnskapssamfunnet—teori og praksis (s. 128-146). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Bråten, I. (red.) (2007). Leseforståelse: Lesing i kunnskapssamfunnet—teori og praksis. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Bråten, I. (2007). Leseforståelse—innledning og oversikt. I I. Bråten (red.), Leseforståelse: Lesing i kunnskapssamfunnet—teori og praksis (s. 9-19). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Bråten, I. (2007). Leseforståelse—komponenter, vansker og tiltak. I I. Bråten (red.), Leseforståelse: Lesing i kunnskapssamfunnet—teori og praksis (s. 45-81). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Bråten, I. (2007). Leseforståelse—om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon. Viden om læsning, 2, 3-11.

Bråten, I. & Strømsø, H.I. (2007). Forståelse av multiple tekster. I I. Bråten (red.), Leseforståelse: Lesing i kunnskapssamfunnet—teori og praksis (s. 168-195). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Rydland, V. (2007). Minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner. Hva sier empirisk forskning? Acta Didactica, 1, 1-15.

Strømsø, H.I. (2007). Høytlesing, hurtiglesing og leseforståelse—en historie om lesing og leseforståelse. I I. Bråten (red.), Leseforståelse: Lesing i kunnskapssamfunnet—teori og praksis (s. 20-44). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Strømsø, H.I. & Bråten, I. (2007). Forståelse av digitale tekster—nye utfordringer. I I. Bråten (red.), Leseforståelse: Lesing i kunnskapssamfunnet—teori og praksis (s. 196-220). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

2006

Bråten, I. (2006). Læring før og nå—perspektiver og utfordringer. Norsk Tidsskrift for Logopedi, 52 (2), 14-18.

Strømsø, H.I. (2006). Forskningsbasert undervisning. I H.I. Strømsø, K.H. Lycke & P. Lauvås (red.), Når læring er det viktigste: Undervisning i høyere utdanning (s. 39-56). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Strømsø, H.I., & Bråten, I. (2006). Lesing av Web-tekster. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 90, 334-346.

Strømsø, H.I., Lycke, K.H., & Lauvås, P. (2006). Innledning. I H.I. Strømsø, K.H. Lycke & P. Lauvås (red.), Når læring er det viktigste: Undervisning i høyere utdanning (s. 13-20). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Strømsø, H.I., Lycke, K.H., & Lauvås, P. (red.) (2006). Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Weinstein, C.E., Bråten, I., & Andreassen, R. (2006). Læringsstrategier og selvregulert læring. I E. Elstad & A. Turmo (red.), Læringsstrategier: Søkelys på lærernes praksis (s. 27-54). Oslo: Universitetsforlaget.

Published Dec. 7, 2015 3:17 PM - Last modified Feb. 10, 2020 8:59 AM