Tydelige skoleledere stopper mobbing

Skoleledere som ikke lar seg sinke av byråkratiske kjøreregler lykkes i sitt arbeid mot mobbing. Det viser en ny studie fra Utdanningsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo.

Bodil Jenssen Houg og Katti Anker Teisberg. FOTO: privat.

- Disse lederne lar ikke redselen for å trå feil i byråkratiet hindre dem fra handling. Blant annet forserer de forvaltningsløpet for å reagere raskt. Dette kan for eksempel dreie seg om å innkalle til samtaler med elever og foresatte raskere enn lovverkets føringer tilsier, sier Katti Anker Teisberg.

Skoleledere og mobbing
Teisberg, som til daglig er rektor, og Bodil Jenssen Houg, som er inspektør, har sammen skrevet masteroppgaven «Skoleledelse og mobbing. En studie om skoleleders strategivalg i arbeidet mot mobbing» ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Oppgaven er en del av masterstudiet i skoleledelse.
Bodil Jenssen Houg er også norges første påtroppende mobbeombud for 10.000 elever i Buskerud fylke.

Begge parter
I oppgaven har Houg og Teisberg intervjuet ledelse, lærere og elever ved to ungdomskoler om skolens håndtering av mobbing. Skolene skårer godt i elevundersøkelser og har begge lyktes godt i sin håndtering av mobbing.
- Disse lederne og skolene deres er mer opptatt av menneskene enn lover og jus. Mens lovverket har et sterkt fokus på ofrene, er disse skolene opptatt av både mobber og offer. Gjennom rask reaksjon og god oppfølging klarer de å forhindre de store mobbesakene, forteller Houg.

Kontrast til anti-mobbeprogram
Ingen av skolene i studien jobber etter såkalte anti-mobbeprogrammer, men begge skolene har egne handlingsplaner mot mobbing. Houg og Teisberg mener skolenes suksess skyldes at ledelsen har klart å skape en kultur både blant ansatte og elever som gjør at det reageres med en gang en situasjon er i ferd med å oppstå.
- Denne handlingskulturen står nærmest i kontrast til anti-mobbeprogrammene som ofte ikke blir annet enn et ekstra regelsett for skolen å forholde seg til, mener Teisberg og Houg.

Publisert 13. des. 2012 10:44 - Sist endret 13. des. 2012 10:44