Unikt forskningsprosjekt blant Rom-barn

Forskere fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet deltar som rådgivere i det første rumenske forskningsprosjektet som kartlegger leseferdigheter hos Rom-barn.

Foto: Crina Damsa

- Jeg håper at resultatene av dette prosjektet kan bidra til å redusere frafallet av Rom-barn i den rumenske skolen. Utdanning er nøkkelen dersom Rom-folket skal komme seg ut av dagens håpløse situasjon og bli i stand til å klare seg selv i et moderne samfunn, sier forsker og rumener Crina Damşa ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV).

Ekspertise på lesestudier

Prosjektsamarbeidet så dagens lys etter at Damşa  opprettet kontakt mellom den rumenske forskeren Dacian Dolean og forskere ved UV. Det EØS-finansierte prosjektet drives av rumenske forskere, men professor Arne Lervåg fra UV er engasjert som prosjektkoordinator i Norge. Sammen med kollega professor Monica Melby-Lervåg, vil han delta som en faglig ressurs og forskningsveileder i prosjektperioden. Begge har solid erfaring med lesestudier i grupper av minoritetsbarn.

Todelt forskning

Samarbeidsprosjektet består av to deler. Det ene er en longitudinell studie der rundt 400 skolebarn følges over to år. Barnas leseferdigheter kartlegges og sees i sammenheng med blant annet familienes sosioøkonomiske status, eventuell tospråklighet med mer. Prosjektets andre del er en intervensjonsstudie der en mindre gruppe skolebarn får styrket leseopplæring.

Nettverk på tvers

- Det er et stort behov for forskningsbasert kunnskap om Rom-befolkningen i Romania. Dette er en befolkningsgruppe med store sosiale og økonomiske problemer og med større lese- og skriveproblemer enn resten av befolkningen. Mangelen på kunnskap hindrer utviklingen av støttetiltak med langsiktig positiv effekt, mener Damşa.

Sosialt samarbeid

Forskningsprosjektet er finansiert via en EØS-satsing der Island, Liechtenstein og Norge gjennom forskningsprosjekter skal bidra til å redusere sosiale forskjeller og styrke samarbeidet med 16 EU-land i Sør- og Øst-Europa. Prosjektene er organiserte som likeverdige partnerskap mellom deltakerlandene og ledes fra mottakerlandene.
- Denne typen internasjonalt samarbeid er viktig for rumenske forskningsmiljøer, som på grunn av landets tidligere politiske situasjon har ligget nede gjennom mange år, sier Damsa.

 

Publisert 24. sep. 2014 13:53 - Sist endret 18. okt. 2019 12:32