Hovedfagskandidat Ann-Elise Kristoffersen

Avhandlingens tittel er:

Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn.

Dette doktorgradsarbeidet er skrevet innenfor fagområdet spesialpedagogikk med fokus på hørselshemmede førskolebarn barn og utvikling av litterasitet. Formål med studien har vært å utvikle kunnskap om litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn. Oppmerksomheten er spesielt rettet mot praksiser i en bimodal, tospråklig barnehage der norsk tegnspråk og norsk talespråk anvendes. Studiens problemstilling er spørsmålet om hva som kjennetegner vilkår for samhandling i litterasitetshendelser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn.  Spørsmålet stilles på bakgrunn av internasjonal og nasjonal forskning som viser at hørselshemmede barn som gruppe ikke oppnår ikke de samme ferdigheter i lesning og skriving som sine hørende jevnaldrende.  Det har vært gjort forsøk med tospråklig opplæring med tegnspråk og talespråk, men det foreligger lite forskning som beskriver denne typen praksiser.

Problemstilling og forskningsspørsmål er utarbeidet innen en sosiokulturell tradisjon hvor litterasitet sees på som del av en sosial praksis. Innen et slikt perspektiv utvikler barn litterasitet gjennom å samhandle med andre barn og voksne i hverdagslige litterasitetshendelser. Datagrunnlaget består av feltnotater og videoopptak fra litterasitetshendelser der både hørselshemmede og hørende barn deltar og intervju/samtaler med styrere og førskolelærere.

Funn fra studien viser at det kan være en utfordring for barnehager å legge til rette for litterasitetshendelser der hørselshemmede og hørende barn er i samme gruppe. Aktiviteter og hendelser der ulike språklige modaliteter som tegn og tale er i bruk, byr på spesielle utfordringer både for barn og voksne.

Fagplanen Kommunikasjon, språk og tekst i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2011) har stor plass i barnehagene. Studien viser at praksiser på dette området er forskjellig og skaper ulike vilkår for samhandling mellom hørende og hørselshemmede barn.

Det er viktig å styrke kompetansen hos personalet i barnehager når det gjelder å skape inkluderende læringsmiljøer for et mangfold av barn. Slik kompetanse er en forutsetning for å skape læringsmiljøer der også hørselshemmede barn er en del av fellesskapet.

Arbeidet er utført ved Skådalen kompetansesenter for hørselshemmede og ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom programmet PRAKUT.

 

Tilbake:

Publisert 23. sep. 2013 15:15 - Sist endret 26. sep. 2013 16:39