Cand.philol. Gunn Elin Heimark's avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Praktisk tilnærming i teori og praksis. Ungdomsskolelæreres forståelse av en praktisk tilnærming i fremmedspråksundervisningen.

Bakgrunnen for denne studien innen fremmedspråksdidaktikk er at "praktisk tilnærming" ble lansert som et slagord for norsk fremmedspråksopplæring i Stortingsmelding 30 (2003-2004) Kultur for læring, etter år med stort frafall i faget på ungdomstrinnet. Da Læreplan i fremmed-språk (LK06) og andre utdanningspolitiske grunnlagsdokumenter i liten grad presiserer inn-holdet i en praktisk tilnærming, er hovedproblemstillingen for studien hvordan norske fremmedspråkslærere forstår det å bruke en praktisk tilnærming i faget, som teori/på tanke-planet, og i praksis/gjennomført i undervisning. Jeg ser også på graden av samsvar mellom lærernes tanker rundt begrepet og deres undervisningspraksis, samt mellom lærernes forståelse av praktisk tilnærming og måten begrepet omtales på i teorigrunnlaget for studien.

Studien bruker en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder: en case-undersøkelse med intervjuer og observasjoner av seks fransklærere på ungdomstrinnet i Oslo/Akershus, og en landsomfattende, elektronisk og primært kvantitativ spørreskjema-undersøkelse besvart av 85 ungdomsskolelærere i tysk, fransk og spansk.

Resultatene viser at respondentenes forståelse av praktisk tilnærming har mye til felles med omtalen i teorigrunnlaget og i stor grad samsvarer med generelle beskrivelser av kommunikativ språkundervisning. Lærerne forbinder først og fremst praktisk tilnærming med bruk av målspråket, særlig muntlig, gjerne i såkalte turistsituasjoner og med innslag av digitale verktøy samt lek/spill og taktile aktiviteter. Vokabular, grammatikk og kultur trekkes inn i den grad det styrker elevenes kommunikative ferdigheter på målspråket. Imidlertid er komponentene bruk av digitale verktøy og muntlig kommunikasjon på målspråket i mindre grad til stede i lærernes undervisning enn i deres uttalelser om praktisk tilnærming. Man bør derfor sette ytterligere søkelys på sistnevnte komponenter i framtidig forskning innenfor fremmedspråksdidaktikkfeltet samt i forbindelse med (etter- og videre-)utdanning av fremmedspråkslærere i Norge.

For English, kommer senere:

Publisert 14. aug. 2013 13:50 - Sist endret 14. aug. 2013 13:56