Cand.philol. Kristin Helstad's avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Kunnskapsutvikling blant lærere i videregående skole. En studie av et skoleutviklingsprosjekt om skriving i og på tvers av fag.

At lærere utvikler kunnskap og holder seg faglig oppdatert er særlig viktig når det gjelder å bidra til elevenes læring. Denne avhandlingen søker å bidra med innsikt i og forståelse av hvordan erfarne lærere i en videregående skole utvikler kunnskap om skriving og skrivepraksiser gjennom et skoleutviklingsprosjekt basert på regelmessige møter i et tverrfaglig læringsfellesskap. Avhandlingen analyserer dynamikken i utviklingsarbeidet som utspiller seg i relasjonsfeltet mellom ledelse og lærerarbeid, der bidrag og involvering fra eksterne ekspertdeltakere spiller med. Den teoretiske og metodologiske innrammingen baserer seg på et sosiokulturelt og kommunikativt perspektiv og en interaksjonsanalytisk tilnærming. Observasjoner og lydopptak av samtaler, supplert med intervjuer og logger, utgjør datagrunnlaget. Funnene viser hvordan den langsiktige dialogen i fellesskapet, basert på elevdata som lærere bringer med seg til felles utforsking, virker drivende for kunnskapsutvikling, der samtalens fokus, form og medierende funksjon viser seg å ha betydning for en slik utvikling. Kunnskapsutvikling identifiseres når deltakernes profesjonelle skjønn brukes til å veksle mellom å undersøke det ukjente og bekrefte det som er kjent og gyldig, og dermed sikre en produktiv balanse mellom slike tilnærminger.

I analysen framkommer det at spenninger knyttet til institusjonelle forhold, tradisjoner i profesjonskulturene og utfordringer i relasjonsfeltet influerer lærerarbeidet og utvikling av kunnskap. Studien viser at når lærere blir både støttet og utfordret av kolleger og eksterne ekspertdeltakere, og når de erfarer spenninger mellom stabilitet og fornyelse, motiveres de til nye kunnskapssøk. Samtidig viser studien betydningen av ledelse for læreres kunnskapsutvikling. Funn fra avhandlingen har implikasjoner for hvordan kompetanseutvikling og arbeidsplasslæring tilrettelegges, for hvordan utdanningstilbud utformes og organiseres, og for hvordan samarbeid mellom praksisfelt og utdanningsinstitusjoner kan utvikles.

Avhandlingen er forankret i pedagogiske og fagdidaktiske teorier om lærerarbeid og ledelse, og koples til forståelser av skolens fagområder og kommunikative og institusjonelle praksiser. Arbeidet er utført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

For English, kommer senere:

Publisert 2. sep. 2013 11:38 - Sist endret 2. sep. 2013 11:38