Cand.ed. Kristin Vonheim

Avhandlingens tittel er:

Tidlig samspill i familier med utenlandsadopterte barn, en observasjonsstudie av foreldre-barn samspill når adoptivbarna er to og tre år.

Studien er skrevet innenfor det spesialpedagogiske fagområdet. Formålet med studien har vært å utvikle kunnskap om hva som karakteriserer samspillet i adoptivfamilier de første årene etter adopsjonstidspunktet. Undersøkelsen er basert på videoobserverte samspill mellom mor og barn ved toårs alder, og far og barn ved tre år. Til sammen 95 familier deltok i videoobservasjonene. 

Eksplorerende faktoranalyser resulterte i et sett faktorvariabler som reflekterer dimensjoner i foreldre-barn-samspillet på hvert alderstrinn. Resultatene viser at adoptivmødrenes grad av positiv inntoning har stor betydning for samspillskvalitet. Adoptivfedrene er oppgavefokuserte og engasjerte, men viser en tendens til å dominere samspillet på bekostning av et barnesentrert samspill. Både adoptivmødre og adoptivfedre viser stor grad av aksept og toleranse overfor barna sine. Resultatene indikerer at det kan være utfordrende for foreldrene å finne balanse mellom et barnesentrert og et voksensentret samspill preget av positiv inntoning og emosjonell tilstedeværelse.

Adoptivbarnas samspillsstil ved toårs alder er karakterisert av fravær av positiv og negativ affekt. Dette gir inntrykk av alvorlige og ”flate” barn, som i varierende grad er involvert i lek og samspill med mor. De viser få tegn til trass, sinne eller frustrasjon, men uttrykker passiv motstand ved å ignorere krav og oppfordringer som gis. Ved treårs alder gir adoptivbarna samlet sett inntrykk av å tilpasse seg fedrenes krav og forventninger. De fremstår som svært føyelige og ”lette å ha med å gjøre”.   Undersøkelsen viser at det er områder i adoptivforeldres samspillsstil som kan bestyrkes for å fremme positive samspillsprosesser. Intervensjoner med fokus på bevisstgjøring og kunnskap om adoptivbarns preadopsjonerfaringer, samt samspillsfokusert videoveiledning, kan bidra til å etablere en realistisk og omsorgsfull plattform for samspill. Studien er utført ved spesialpedagogisk institutt, universitetet i Oslo.

 

For English, se:

Publisert 23. sep. 2013 13:43 - Sist endret 23. sep. 2013 13:43