Disputas: Cand.philol.Kari Anne Rødnes

Kari Anne Rødnes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. oktober 2011.

Avhandlingens tittel er:

Elevers meningsskaping av norskfaglige tekster i videregående skole.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Erfaringsbaserte kontra analytiske innganger til arbeid med litteratur innenfor morsmålsfaget - nordisk forskning og didaktiske implikasjoner.

Tid: Fredag 28. oktober 2011, klokken 10.15 - 11.00.

Sted: .NB! Auditorium 2, Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket), Blindern

Bedømmelseskomité

Professor Caroline Liberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet (1. opponent).

Professor Jon Smidt, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag (2. opponent).

3. medlem av komitéen, samt koordinator: Professor emeritus Aud Marit Simensen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:

Prøveforelesning og disputas vil bli ledet av settedekan, professor Rita Hvistendahl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. 

Veiledere:

Kandidatens veiledere har vært:

 Professor Frøydis Hertzberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO og professor Sten Ludvigsen, InterMedia, UiO.

For mer informasjon:

Les sammendraget her:

Publisert 3. aug. 2011 09:37 - Sist endret 31. okt. 2013 10:27