Disputas: Christian Brandmo

Cand.ed. Christian Brandmo vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 19. august 2011.

Avhandlingens tittel er:

Fra ambisjon til prestasjon. En studie av relasjonene mellom epistemiske oppfatninger, motivasjon, bruk av læringsstrategier og akademiske prestasjoner hos økonomistudenter.

Foto: Pedagogisk forskningsinstitutt

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Under hvilke betingelser bidrar prestasjons- og mestringsmål til læring og akademiske prestasjoner i høyere utdanning?

Tid og sted:

Fredag 19. august 2011, klokken 10.15 - 11.00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

Første opponent: Professor Marja Vauras, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Åbo universitet

Andre opponent: Professor Jan-Eric Gustafsson, Det utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Tredje medlem av komiteen:  Førsteamanuensis Åge Røssing Diseth, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen

Professor Bodil Stokke Olaussen, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, har vært komitéens koordinator.

Leder av disputas

Prøveforelesning og disputas vil bli ledet av settedekan, professor Ola Stafseng, enhetsleder ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Uiniversitetet i Oslo.

Veileder:

Kandidatens veiledere har vært:

Professor Helge Strømsø, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Medveiledere har vært post.doc Marit S. Samuelstuen, NTNU (fram til høsten 2007) og førsteamanuensis Arne 0. Lervåg, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (fra høsten 2007).

Publisert 27. juni 2011 11:14 - Sist endret 31. okt. 2013 10:28