Cand.polit. Elin Ødegård - avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper.

 

Sammendrag

Denne avhandlingen vil kunne plasseres faglig innen både det psykologiske og det sosiologiske fagfeltet, og temaet setter søkelyset på nyutdannede pedagogiske lederes kompetansebygging. For å ramme inn begrepet kompetanse har jeg blitt inspirert av sosiokulturell teori, og jeg har brukt begrepene mestring, appropriering og kulturelle redskaper. Min hovedproblemstilling er formulert på følgende måte: Hvordan mesterer og approprierer nyutdannede pedagogiske ledere barnehagens kulturelle redskaper?

Jeg har tatt i bruk ulike metoder i mitt etnografisk inspirerte forskningsarbeid. Fem nyutdannede pedagogiske ledere, deres styrere og deres lokale veileder har blitt fulgt i ett år. Jeg har observert og intervjuet de nyutdannede pedagogiske lederne, deres styrere og deres veiledere flere ganger. Jeg har også analysert barnehagenes lokale planer og instrukser.  

Hvordan nyutdannede pedagogiske ledere mestrer og approprierer barnehagens kulturelle redskaper har blitt analysert ut fra fire perspektiver; et prosessperspektiv, et relasjonelt perspektiv, et kontekstuelt perspektiv og et ledelsesperspektiv. Hovedresultatene er formulert på følgende måte:

  • Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering er avhengig av at de presenteres for og får tilgang til barnehagens konkrete og institusjonelle kulturelle redskaper.
  • Nyutdannede pedagogiske ledere mestrer og approprierer barnehagenes kulturelle redskaper på ulike måter, avhengig av de nyutdannedes individuelle kulturelle redskaper og i hvilken grad de får anledning til å ta de individuelle kulturelle redskapene i bruk.
  • Nyutdannede pedagogiske ledere får utfordrende ledelsesoppgaver i et felt preget av motstridende, uklare og utydelige ledelsesdiskurser.

Forskningsarbeidets resultater kan brukes som utgangspunkt for utviklings- og forbedringsarbeid i førskolelærerutdanningen, i barnehagesektoren og ikke minst kan resultatene være et utgangspunkt for mer barnehagerettet forskning.

Publisert 20. okt. 2011 14:56 - Sist endret 20. okt. 2011 14:57