Master Åste Marie Mjelve Hagen'savhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Lesing i kunnskapssamfunnet. En kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av studenters strategiske lesing av multiple tekster..

Dette prosjektet dreier seg om leseforståelsesprosesser og ulike faktorer som kan være kilder til variasjon i leseres strategiske prosessering av multiple tekster. Førtifire bachelorstudenter tok notater mens de leste syv delvis motstridende tekster som omhandlet det samme temaet. For lesing ble studentenes forkunnskaper og epistemiske oppfatninger (f.eks. kunnskap er enkel versus kompleks) kartlagt. Studentene ble tilfeldig fordelt på en av to betingelser: de ble bedt om å lese for å oppsummere eller for å argumentere. Etter lesing ble studentenes selvrapporterte strategibruk og forståelse av tekstene målt. Korrelas'onsanalyser og caseanalyser ble utført for å studere sammenhenger mellom individuelle kjennetegn, strategisk prosessering og forståelse av tekstene. Resultatene indikerte blant annet at både forkunnskaper og dypere strategier i notatene hadde betydning for konstruksjon av forståelse av de multiple tekstene. I tillegg så det ut til at studenter som benyttet intertekstuelle strategier hadde en viss bevissthet om dette.

Videre antydet resultatene at forholdet mellom studenters kunnskap, epistemiske oppfatninger og strategiske prosessering av multiple tekster kan variere med formålet med leseaktiviteten. For studenter som leste tekstene for å oppsummere var det sterkere sammenheng mellom forkunnskaper, epistemiske oppfatninger (f.eks. kunnskap er teoretisk og kompleks) og notatstrategier enn for studentene som leste for å argumentere. For studenter som leste for å argumentere var det mer sammenheng mellom strategier i notatene og forståelse av tekstene. Resultatene indikerte i tillegg at studenter som leste for å argumentere, og som benyttet dypere strategier, hadde en større bevissthet om sin strategiske prosessering enn studenter som leste for å oppsummere.

 

Summary in English,

 

Publisert 22. nov. 2012 14:20 - Sist endret 22. nov. 2012 14:29