Master Kari-Anne B. Næss' avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Language and Reading Development in Children with Down Syndrome.

Språk- og leseutvikling hos barn med Down syndrom

I denne artikkelbaserte avhandlingen undersøkes språk- og leseutviklingsprofilen til barn med Down syndrom. I alt 3 artikler inngår i arbeidet og målet er først og fremst å øke den teoretiske kunnskapen om hvordan språkutviklingen til barn med Down syndrom foregår. Samtidig vil denne kunnskapen kunne være et viktig bidrag i arbeidet med å optimalisere barnas lærings- og utviklingspotensiale samt for å kunne evaluere eksisterende opplæringstilbud.

I den først artikkelen sammenliknes språk og verbalt korttidsminne hos barn med Down syndrom og typisk utviklede barn på samme nonverbale mentale alder ved hjelp av en meta-analytisk tilnærming. Hovedfunnene fra analysen viser at barn med Down syndrom har en omfattende språkvanske som affiserer både reseptive og ekspressive språkferdigheter.

De samme funnene blir bekreftet i den andre artikkelen, en longitudinell studie som følger språkutviklingen til barn med Down syndrom over tid. 43 barn med Down syndrom født i 2002 og 57 typisk utviklede kontrollbarn født i 2006 testes to ganger med ett år mellom testtidspunktene. Resultatene viser ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i reseptivt vokabular. I forhold til ekspressivt vokabular derimot, skårer barna med Down syndrom betydelig svakere enn kontrollbarna.  Det samme er tilfellet også for reseptiv grammatikk, ekspressiv grammatikk og verbalt korttidsminne. Gruppen av barn med Down syndrom viser dessuten svakere framgang i språk, verbalt korttidsminne og non-verbale mentale ferdigheter sammenliknet med de typisk utviklede barna. Studien avdekker at ordforråd og artikulasjon er viktige underliggende ferdigheter for språkutviklingen til barn med Down syndrom.

I den tredje artikkelen sammenliknes leseprofilen til barn med Down syndrom og typisk utviklede barn på samme ordlesingsnivå i en meta-analyse. Barna med Down syndrom skårer signifikant svakere enn de typisk utviklede barna i forhold til å avkode nonord, De har også betydelig svakere skåre på fonologisk bevissthet og vokabular. Vokabular forklarer en betydelig del av variansen i nonord avkoding, men resultatet er ikke signifikant.

Med utgangspunkt i de to meta-analysene avdekkes metodologiske utfordringer i tidligere studier. Utfordringene er særlig knyttet til små utvalg med stor aldersspredning samt bruk av kontrollgruppedesign og dette er derfor forhold som må kvalitetssikres i fremtidige forskningsstudier med fokus på språk- og leseutvikling hos barn med Down syndrom.

Summary in English, see:

 

Publisert 24. okt. 2012 16:46