Cand.paed.spec. Liv Heidi Mjelve's avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Parallelle prosesser i spesialpedagogisk rådgivning.

 

Prosjektet faller innenfor det spesialpedagogiske området og er en kvalitativ studie om parallelle prosesser i spesialpedagogisk rådgivning i barnehage og skole, rettet mot barn med psykososiale vansker. Prosjektets problemstilling: På hvilke måter fremtrer parallelle prosesser i spesialpedagogiske rådgivningssamtaler? Gestaltteori er benyttet, teoriens syn på kontakt og parallelle prosesser, er sentral. Prosjektet har et eksplorerende design, med videoobservasjon og videostiumlerte intervjuer  som metoder. Deltagere er rådgivere fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som følger hvert sitt henviste barn med rådgivningssamtaler til ansatte i barnehage og skole. Det er tatt videoobservasjon av tre rådgivningssamtaler fra tre case, til sammen ni samtaler. For å identifisere parallelle prosesser, ble samtalene analysert med et induktivt utgangspunkt og med en fenomenologisk, hermeutisk tilnærming. Kontakten i henholdsvis rådgivningsrelasjonen og de relasjonene rådsøker omtaler i rådgivningen ble identifisert.

Resultatene viser at casene var preget av hver sin kontaktform (introjeksjon, retrofleksjon og konfluens). Den enkelte kontaktform var gjeldende både mellom rådsøker og hennes relasjon til barn/foreldre/kolleger og i selve rådgivningsrelasjonen (mellom rådgiver og rådsøker) i det enkelte case. Resultatene viser parallelle prosesser i alle tre casene. I caset med introjeksjon opptrådte parallelle prosesser da foreldrene ble omtalt, i caset med retrofleksjon viste det parallelle seg i forbindelse med et krevende miljø på skolen og i caset med konfluens ble parallelle prosesser utspilt da barnet ble fokusert i rådgivningssamtalene.  Parallelle prosesser er argumentert for ut fra tre forhold: (i) kompliserte saker, dvs. rådsøkers opplevelse av at relasjonen til barn/foreldre/kolleger er vanskelig (ii) manglende awareness hos rådsøkerne på hva som er komplisert og (iii) at parallelle prosesser er et multidynamisk fenomen som ikke følger lineære strukturer. Funnene vil være nyttige for PP-rådgivere, kunnskap om parallelle prosesser gir mulighet for å arbeide med relasjonelle spørsmål på en ny måte. Prosjektet er gjennomført ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

 

Publisert 11. okt. 2012 14:24 - Sist endret 24. okt. 2012 16:46