Cand.polit. Torill Aagot Halvorsen's avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Fanget i språket? IKT og språkvalg i tanzaniansk høyere utdanning - en revitalisering av kiswahili? en studie utført ved Universitetet i Dar es Salaam..

Avhandlingsarbeidet Fanget i språket ? IKT og språkvalg i tanzaniansk høyere utdanning, en revitalisering av kiswahili? er utført ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, i perioden 2008 - 2012. Datainnsamlingen er foretatt ved Universitetet i Dar es Salaam (UDSM), Tanzania i ulike omganger, til sammen et halvt år. Bruken av informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT) er i sterk utvikling i Sør. Avhandlingen viser hvordan det i Tanzania er utviklet et bredt spekter av programvare og IKT-redskaper på kiswahili. På den annen side råder det en oppfatning om at kiswahilitalende akademikeres og forskeres deltakelse på IKT-arenaen bare kan skje på engelsk. Parallelt med denne tankegangen finnes paradokset der UDSMs egne rapporter dokumenterer studentenes store engelsk problemer, likevel anbefaler de samme rapportene engelsk som undervisningsspråk fordi engelsk er The ICT language. Studien har forskningsforankring innen utdanning og utvikling i Sør og kan betraktes som et innspill i språkdebatten i Afrika om hvorvidt lokalspråk eller kolonispråk skal være undervisningsspråk. Gjennom metodetriangulering belyser forskningen hvordan valg av språk i høyere utdanning er påvirket av IKT, hvordan påvirkningen er relatert til sosiale og politiske forhold, hvordan samsvaret er mellom formulerte globale og lokale føringer i henhold til IKT- og språkanvendelse og tilslutt hvordan valg av språk i IKT-aktiviteter gir utslag i studenter og ansattes hverdagspraksiser. Forskningsresultatene viser hvordan IKT brukes retorisk i argumentasjonen for å opprettholde engelsk som undervisningsspråk. Avhandlingen argumenterer for at standpunkter som forfekter engelsk som eneste språk tanzanianere kan bruke i IKT-sammenheng, inntar en teknologideterministisk holdning som ignorerer ny teknologis muligheter for lokal tilpasning og utvikling. Studien viser at ansatte og studenter ved UDSM er aktive IKT-deltakere og bidrar til å utvikle kiswahili ved bruk av digital teknologi. Informantene leser og skriver kiswahili når de kommuniserer gjennom digitale media. Informanter oppgir at de leser og skriver mer kiswahili etter at de begynte å bruke internett. Ansatte og studenter med mest IKT-erfaring viser mer entusiasme for kiswahili i IKT-sammenheng og bruker kiswahili som IKT-språk mer enn studenter med mindre IKT-erfaring. Nær åtti prosent av masterstudenter i pedagogikk ved UDSM ønsker å skrive masteroppgaveil sin på kiswahili hvis universitetsledelsen ville tillate det.

Summary in English,see:

Tilbake

 

Publisert 15. nov. 2012 15:46 - Sist endret 26. nov. 2012 10:31