Master. Elin Borg

Avhandlingens tittel er:

Beyond a dual understnding of gender differences in school achievement: A study of the gender gap among youths in Oslo secondary schools.

Kjønnsgapet i skoleprestasjoner mellom gutter og jenter i skolen har siden 1990-tallet ført til en akademisk og samfunnsmessig bekymring over gutter som skoletapere. Det er en akademisk uenighet mellom kjønnsforskere og mer kvantitativt orienterte forsker om betydningen av dette gapet mellom gutters og jenters skoleprestasjoner. Der hvor kjønnsforskning peker på at et ensidig fokus på gjennomsnittlige kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner fører til at variasjonene i studentgruppen blir gjort usynlig, fokuserer kvantitativt orienterte forskere mer på å finne forklaringsvariabler som varierer mellom kjønnene.

I denne avhandlingen ønsker jeg å nyansere stereotypene om gutter og jenter, ved å undersøke hva som ligger bak kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner gjennom kvantitative analyser. Mer spesifikt har jeg: 1) undersøkt relasjonen mellom kjønnsstereotype holdninger og skoleprestasjoner, 2) undersøkt om engasjement rundt skolearbeid kan forklare kjønnsvariasjon i skoleprestasjoner i en gruppe pakistanske minoritetselever sammenlignet med en gruppe majoritetselever, og 3) undersøkt hvorvidt kategorisering av klasseromsatferd kan bidra til å forklare kjønnsvariasjon i skoleprestasjoner. Strukturell ligningsmodellering, mediasjonsanalyse og latent klasseanalyse brukes for å undersøke forskningsspørsmålene ovenfor i et utvalg av elever i Osloskolen, gjennom surveyundersøkelsene ung i Oslo 2006 og ung i Oslo longitudinell. Prosjektet er gjennomført ved Universitetet i Oslo, IPED.

Funnene viser behovet for å studere hva som ligger bak kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner, ved å gi ny kunnskap om hvordan forholdet mellom prediktor og utfallsvariabler kan variere mellom kjønn (moderasjonseffekt), hvordan mediasjonseffekter mellom kjønn og skoleprestasjoner varierer mellom etniske grupper, og hvordan holdninger og atferd i skolen har innflytelse på skoleprestasjoner uavhengig av kjønn. Ved å undersøke hvilke jenter og gutter som ikke gjør det så godt på skolen gjør oss bedre i stand til vurdere hvilke tiltak som bør settes inn for å fremmer skoleprestasjoner.

 

 

 

 

 

Publisert 10. okt. 2014 16:01 - Sist endret 17. okt. 2014 10:30