Cand.scient. Ida Friestad Pedersen

Avhandlingens tittel er:

Insights from TIMSS Advanced on Critical Aspects of the Advanced Mathematics Program in Norwegian Upper Secondary School, Content, Competence, and Motivation.

Norge opplever, i likhet med andre land, utfordringer knyttet til rekruttering av studenter til matematikk, naturvitenskap og teknologi. Disse utfordringene inkluderer (1) at andelen studenter som velger realfaglig utdanning er lav, og (2) at studenter begynner på høyere realfaglige studier med dårlige grunnferdigheter i matematikk. Med dette utgangspunktet ønsker jeg å diskutere det matematiske innholdet i fordypningsfagene i matematikk i den videregående skolen, den matematiske kompetansen elever som spesialiserer seg i matematikk oppnår, samt disse elevenes motivasjon for å velge matematikk.

Avhandlingen utnytter data fra den internasjonale storskalaundersøkelsen TIMSS Advanced, og presenterer analyser av elevenes prestasjoner på matematikktesten og svar på utvalgte deler av spørreskjemaet. For å undersøke validiteten til matematikktesten har jeg også sammenliknet det matematiske innholdet i denne med den norske læreplanen, og fant da et moderat samsvar mellom læreplanen og matematikkoppgavene utviklet for TIMSS Advanced.

Kort fortalt viser mine analyser at de norske læreplandokumentene for programfaget i matematikk synes å legge størst vekt på å anvende prosedyrer, mens de mer avanserte kognitive prosessene (analysere, vurdere og skape) er nesten fraværende. Videre finner jeg at elevenes styrke ligger i å formulere matematiske modeller eller bruke matematikk i praktiske situasjoner, mens de har en tendens til å prestere svakt på oppgaver som krever at de mestrer prosedyrer for å manipulere symbolholdige uttrykk - dette til tross for at læreplanen legger vekt på å anvende prosedyrer og metoder. Med hensyn til motivasjon finner jeg at nytteverdien av matematikk for opptak til videre studier var en viktig grunn for å velge å fordype seg i dette faget, sammen med interesse for matematikk som skolefag. Disse resultatene kan brukes i arbeidet med å forbedre matematikkundervisningen eller utvikle tiltak for å bedre rekrutteringen til matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Arbeidet er en del av forskningsfeltet matematikkdidaktikk, og er utført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

 

Tilbake

 

 

 

 

Publisert 14. nov. 2014 13:37 - Sist endret 14. nov. 2014 13:48