Cand.sociol. Øyvind Bergwitz

Avhandlingens tittel er:

Døves medborgerskap. En undersøkelse av døves samfunnsforankringer; opplevde rettigheter, deltagelsesformer og identiteter som medlemmer av det norske samfunnet.

Fagområde: Spesialpedagogikk/sosialpsykologi/sosiologi.

Avhandlingen består av en undersøkelse av døves oppfatninger om eget medborgerskap i det norske samfunnet, og det spørres i den forbindelse om hvordan døve opplever sine rettigheter, sin identitet og sin samfunnsdeltagelse som medborgere. Videre spørres det etter hvordan døves fortolkninger av eget medborgerskap kan ha betydning for deres samfunnsdeltagelse, og i særlig grad for motivasjonen til arbeidsdeltagelse.

For å svare på disse spørsmålene ble det foretatt kvalitative dybdeintervjuer av et mindre antall voksne døve personer, som ble stilt en rekke spørsmål om deres medborgerskap. Intervjuene foregikk på tegnspråk ved hjelp av tegnspråktolk, og ble tatt opp på videoer, som senere ble analysert ved hjelp av fenomenologisk analysemetode.

Funn: Døve befinner seg i et spenningsfelt mellom ønsker om normal samfunnsdeltagelse, deltagelse som funksjonshemmet og deltagelse som medlem av en språklig minoritetsgruppe. Ut fra intervjuundersøkelsens resultater ble det trukket to idealtypiske samfunnsorienteringer, den ene basert på en døvekulturell orientering, den andre på en storsamfunnorientering. Disse to forskjellige dimensjonene i døves medborgerskap ble benyttet til å belyse ulike mønstre i døves samfunnsdeltagelse.

Medborgerskapet knytter enkeltmennesket til samfunnet, og en forståelse av denne sammenhengen har en naturlig relevans for samfunnsvitenskapelige og sosialpolitiske perspektiver. Målsettinger om å forbedre døves integrasjon og samfunnsdeltagelse, samt effektivisere tilrettelegginger for dette, må ta hensyn til døves samfunnsorienteringer, slik at de ikke bryter med grunnleggende menneskerettigheter som medborgerskapet skal ivareta. Arbeidet ble utført ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, samt ved Signo/Conrad Svendsens senter, Høyskolen i Oslo, og Norges døveforbund i Oslo.

Prosjektet eies av Norges døveforbund, finansiert med midler fra Helse og rehabilitering.

 

 

 

 

Publisert 20. aug. 2014 12:55 - Sist endret 15. sep. 2014 16:09