Master Emilia Andersson-Bakken

Avhandlingens tittel er:

Læreres bruk av spørsmål og responser i helklasseundervisning på ungdomstrinnet.

Avhandlingen er skrevet innenfor feltet klasseromsforskning, med fokus på læreres bruk av spørsmål og responser i helklasseundervisning. Læreres spørsmål har stor betydning for i hvilken grad og på hvilke måter elever får delta i klasseromssamtaler, og for den læringen som skjer gjennom denne deltakelsen (Cazden, 2001; Mortimer & Scott, 2003). Forskning om læreres spørsmål har betydning for praksis og kan bidra til å øke undervisningskvaliteten. Derfor er slik forskning av stor betydning for både kvalifisering til læreryrket og til videre profesjonsutdanning for lærere. Med dette som utgangspunkt er den overordnede problemstillingen i denne avhandlingen:

Hvordan stiller ungdomsskolelærere spørsmål, og hvordan responderer de på elevenes svar, i helklasseundervisning i norsk og naturfag?

For å besvare denne overordnede problemstillingen har jeg observert videodata hentet fra PISA+-prosjektet i disse to fagene, og utviklet underproblemstillinger som besvares gjennom fire artikler. Denne avhandlingen er komponert slik at artiklene belyser lærernes bruk av spørsmål og responser i dette datamaterialet ut fra ulike analytiske perspektiver. Analysene er både på et mer overordnet nivå, der tidsbruk på ulike type spørsmål er registeret, og et mer detaljert nivå der en fem minutters sekvens av en litterær samtale er analysert. Resultatene viser blant annet at lærerne stiller mange åpne spørsmål, men også at åpne spørsmål sett i kontekst, ikke alltid er åpne; et spørsmål kan være åpnet i formen, men likevel ikke ha funksjonen å åpne opp for diskusjon. Videre viser resultatene at ganske mange av disse åpne spørsmålene blir brukt til klasseledelse og har ingen direkte faglig funksjon i undervisningen.  Arbeidet er utført innenfor doktorgradsprogrammet ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Publisert 5. feb. 2015 15:04 - Sist endret 5. feb. 2015 15:04