Master Anders Johan Nordahl-Hansen

Title of dissertation:

Assessment of Language and Social Communication in Children with Autism: Measurement Issues.

Denne avhandlingen er faglig relatert til spesialpedagogikk og utviklingspsykologi og ble gjennomført ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen undersøker aspekter relatert til målingsproblematikk og testing av barn med autismespekterforstyrrelser. Et overordnet mål for avhandlingen var å evaluere ulike tester og deres potensielle brukbarhet i høykvalitetsstudier for barn med autisme. Artiklene presentert i studiet benyttet data fra et intervensjonsstudie gjennomført ved Oslo Universitetssykehus. Utvalget bestod av 61 barn med en autismediagnose samt deres respektive foreldre og barnehagepersonale. De to første artiklene undersøkte flerskårer-reliabilitet og samtidig validitet hos ulike språktester ofte brukt i forskning på barn med autisme. Den tredje artikkelen undersøkte hvordan to ulike målemetoder relaterte seg til effekt av intervensjonen som tidligere var gjennomført.

De to første artiklene antyder at både foreldre og barnehagepersonale har en nokså lik oppfatning av språknivået til barna med autisme. Gjennom sammenlikning av standardiserte tester og foreldrerapporteringsskjema indikerer undersøkelsene i denne avhandlingen at begge tilnærminger kan bidra til viktig informasjon om barnas språknivå. Den tredje artikkelen sammenliknet hvordan to ulike målingsprosedyrer oppfattet effekt etter en gjennomført intervensjon. Resultatene indikerte at når målingsmetoden er nært knyttet til innholdet i intervensjonen vil effekter i større grad bli fanget opp i motsetning til når målingsmetoden er bredere. Denne avhandlingen bidrar til økt kunnskap om spesifikke testers fordeler og ulemper spesielt relatert til testingsproblematikk relatert til måling av psykologiske karakteristika hos barn med autismespekterforstyrrelser.

Publisert 2. nov. 2015 09:53 - Sist endret 2. nov. 2015 09:53