Master Gard Ove Sørvik

Title of dissertation:

Multiple School science literacies. Exploring the role of text during Integrated inquiry-based science and literacy instruction.

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet naturfagdidaktikk. Den undersøker hvordan tekst kan brukes i utforskende arbeidsmåter i naturfag, med fokus på hvilke lese- og skrivepraksiser elever i seks barneskoleklasser deltar i når det legges opp til utforskende naturfagundervisning. Avhandlingen er artikkelbasert og benytter kvalitative data samlet inn gjennom forskningsprosjektet «Forskerføtter og leserøtter», hvor seks lærere har blitt fulgt gjennom et videreutdanningskurs i naturfag. Det er videodata fra undervisningen til disse lærerne som danner grunnlaget for studien, i kombinasjon med elevintervjuer og innsamlede tekster fra undervisningsøktene. Funn fra studien viser hvordan elevene deltar i både typiske skolepraksiser og i mer utforskende lese- og skrivepraksiser. Begge typene kan ha viktige roller i undervisningen, men det er når elevene jobber utforskende at de får muligheter til å trekke på sine egne erfaringer med tekst og natur i møtet med naturfaglige problemstillinger. Studien avdekker også at det er viktig å støtte lærere i arbeidet å undervise grunnleggende ferdigheter på naturfagets premisser. Spesielt fremstår det som utfordrende å tilrettelegge for diskusjons- og kommunikasjonsaktiviteter etter at elever har samlet inn og analysert data, samt å være eksplisitt på hva som kjennetegner naturfaglige måter å lese og skrive på. Funnene bidrar til å sette et kritisk blikk på hvordan lesing og skriving tradisjonelt rammes inn i naturfagklasserom, og eksemplifiserer hvordan vi kan støtte elever i å lese og skrive meningsfulle naturfagtekster i meningsfulle sammenhenger i skolens naturfag.

Arbeidet er utført ved Institutt for skoleforskning og lærerutdanning, Universitet i Oslo, og bidrar til forsknings- og utviklingsprosjektet «Forskerføtter og leserøtter» ved Naturfagsenteret.

Publisert 10. aug. 2015 10:45 - Sist endret 10. aug. 2015 10:45